0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

W samym sercu

W samym sercu

Naj­now­sza książ­ka wydaw­nic­twa Mariac­kie­go autor­stwa Micha­ła Jakub­czy­ka „W samym ser­cu. Jan Paweł II i kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie” jest opar­tą na fak­tach i doku­men­tach pró­bą opo­wie­dze­nia nie­któ­rych wąt­ków z życia i dzia­łal­no­ści Karo­la Woj­ty­ły i Jana Paw­ła II zwią­za­nych z Mariac­ką parafią. 

Autor pre­zen­tu­je róż­ne eta­py związ­ków świę­te­go papie­ża z kościo­łem Mariac­kim, któ­re­go 700-lecie kon­se­kra­cji będzie­my obcho­dzić w 2020 roku. Roz­po­czy­na od dzie­ciń­stwa Lol­ka i jego kon­tak­tów z rodzi­ną mat­ki chrzest­nej, któ­rej mąż sta­le współ­pra­co­wał z para­fią Mariac­ką wyko­nu­jąc pra­ce pozłot­ni­cze w koście­le. Uka­zu­je zdo­by­wa­nie przez mło­de­go księ­dza doświad­czeń dusz­pa­ster­skich w posłu­dze przy ołta­rzu, na ambo­nie i w kon­fe­sjo­na­le, i świa­do­my wybór tego kościo­ła jako sta­łe­go miej­sca kon­tak­tów metro­po­li­ty kra­kow­skie­go z miesz­kań­ca­mi mia­sta oraz odwie­dzin bazy­li­ki pod­czas podró­ży do Ojczy­zny i uko­cha­ne­go Kra­ko­wa. Nie zna­my dokład­nej licz­by nawie­dzin, nie rości­my sobie pra­wa do prze­li­cze­nia peni­ten­tów mariac­kich spo­wia­da­nych przez księ­dza i bisku­pa Woj­ty­łę, nie liczy­my spra­wo­wa­nych przez nie­go w murach gotyc­kiej Notre Dame de Cra­co­vie Eucha­ry­stii. Jed­nak pra­gnie­my odkryć rela­cje ser­ca papie­ża z Pol­ski z tą zacną świą­ty­nią i jej para­fią. Poma­ga nam to oca­lić od zapo­mnie­nia ścież­kę wia­ry głów­ne­go boha­te­ra opo­wia­da­nia – mówi ks. inf. Dariusz Raś – archi­pre­zbi­ter kościo­ła Mariackiego.

Opo­wia­da­nie to dobie­ga do cza­sów współ­cze­snych, gdy kil­ka­na­ście lat po odej­ściu Papie­ża-Pola­ka do Domu Ojca pamię­ta się tu o tym, co zro­bił, co powie­dział, o co kazał trosz­czyć się szcze­gól­nie pie­czo­ło­wi­cie. Słu­żą temu zarów­no pamięć ludz­ka, jak i mate­rial­ne pamiąt­ki, a tak­że spe­cjal­nie podej­mo­wa­ne  roz­ma­ite ini­cja­ty­wy i nabo­żeń­stwa. Karol Woj­ty­ła i Jan Paweł II w nie­mal ośmio­wie­ko­wej para­fii Mariac­kiej w Kra­ko­wie pozo­sta­wił trwa­ły ślad swej obec­no­ści i wciąż jest posta­cią potrzeb­ną. Speł­nia się w ten spo­sób życze­nie: „Zostań z nami!” arty­ku­ło­wa­ne przez wier­nych przy każ­dej oka­zji wobec odwie­dza­ją­ce­go swe mia­sto Jana Paw­ła II – doda­je autor książ­ki Michał Jakubczyk.

Publi­ka­cję moż­na nabyć w zakry­stii bazy­li­ki Mariac­kiej, biu­rze obsłu­gi ruchu tury­stycz­ne­go oraz w skle­pie Arkos.

 

Michał Jakub­czyk — nauczy­ciel mate­ma­ty­ki, teo­log, dzien­ni­karz, publi­cy­sta, muzealnik.
Po ukoń­cze­niu mate­ma­ty­ki (na WSP w Kra­ko­wie) i teo­lo­gii (PAT) w latach dzie­więć­dzie­sią­tych XX wie­ku był redak­to­rem mie­sięcz­ni­ka „List” i kwar­tal­ni­ka „Post­Scrip­tum”. Jed­no­cze­śnie współ­pra­co­wał z Kato­lic­ką Agen­cją Infor­ma­cyj­ną oraz z kra­kow­skim oddzia­łem „Gościa Nie­dziel­ne­go”. Potem pra­co­wał też w Urzę­dzie Mia­sta Kra­ko­wa zaj­mu­jąc się m.in. roz­wo­jem tury­sty­ki w Kra­ko­wie, zwłasz­cza tury­sty­ki reli­gij­nej opi­su­jąc zaso­by i dzie­dzic­two Kra­ko­wa w tym zakre­sie w publi­ka­cjach popu­lar­no­nau­ko­wych i nauko­wych uka­zu­ją­cych się nakła­dem wydaw­nictw: Unum, PAT, M, Sera­fin, Bia­ły Kruk, Insty­tu­tu Geo­gra­fii i Gospo­dar­ki Prze­strzen­nej UJ oraz UMK. Jest m.in. auto­rem prze­wod­ni­ka „Fran­cisz­kań­ski Kra­ków” i współ­au­to­rem: „Kra­ków mia­sto moje­go życia” — prze­wod­ni­ka po miej­scach w Kra­ko­wie zwią­za­nych z życiem i dzia­łal­no­ścią Karo­la Woj­ty­ły i Jana Paw­ła II. Jest tak­że auto­rem i współ­au­to­rem haseł doty­czą­cych ruchów kościel­nych zamiesz­czo­nych w „Ency­klo­pe­dii Kato­lic­kiej” wyda­nej w 2002 roku przez Epi­sko­pat Kościo­ła Kato­lic­kie­go w Rosji. W latach 2013–2017 był pra­cow­ni­kiem Muzeum Dom Rodzin­ny Ojca Świę­te­go Jana Paw­ła II w Wado­wi­cach opra­co­wu­jąc m.in. codzien­ne kalen­da­rium życia i dzia­łal­no­ści św. Jana Paw­ła II w prze­kro­ju całe­go Jego życia.