0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Polecamy

Krąg Biblijny

Krąg Biblijny

Jesteśmy wspólnotą ludzi, która dwa razy w miesiącu — w IIIV środę o godz. 19.15, spotyka się, aby rozważać i dzielić się Słowem Bożym.

Czas, któ­ry poświę­ca­my na wspól­ne czy­ta­nie i medy­to­wa­nie Ewan­ge­lii poma­ga nam w prze­ży­wa­niu nie­dziel­nej Eucha­ry­stii, oraz sta­je się świa­tłem na codzien­ne, chrze­ści­jań­skie życie.

W świe­tle Biblii pró­bu­je­my odnaj­dy­wać  wolę Boga w swej codzien­no­ści. Dzie­ląc się wza­jem­nie swo­ją wia­rą, doświad­cza­my umoc­nie­nia na każ­dy kolej­ny dzień.

Naszym opie­ku­nem ducho­wym jest ks. Dariusz Głuszko.