0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Zagrabiony-odzyskany

Zagrabiony-odzyskany

Ser­decz­nie zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z nową książ­ką „Zagra­bio­ny-odzy­ska­ny. Histo­ria powro­tu ołta­rza Wita Stwo­sza do Kra­ko­wa”. Odsła­nia ona nie­zna­ne kuli­sy dra­ma­tycz­nych losów Mariac­kie­go ołta­rza. Książ­ka powsta­ła na pod­sta­wie doku­men­tów z pol­skich i zagra­nicz­nych archi­wów. Jej autor­ką jest dr Aga­ta Wol­ska – wie­lo­let­nia kie­row­nik archi­wum i zbio­rów naszej bazyliki.

Punk­tem wyj­ścia tej opo­wie­ści jest histo­ria wyjąt­ko­we­go dzie­ła sztu­ki, a nie histo­ria oso­bi­sta Karo­la Estre­iche­ra, Paw­ła Sapie­hy, Hen­ry­’e­go Igna­tiu­sa Szy­man­skie­go i innych posta­ci, dzię­ki któ­rym może­my dziś podzi­wiać ołtarz w miej­scu, dla któ­re­go został wyko­na­ny,  w koście­le Mariac­kim w Kra­ko­wie. Podą­ża­nie śla­da­mi dzie­ła pro­wa­dzi­ło przez archi­wa i spo­tka­nia ze świad­ka­mi wyda­rzeń po obu stro­nach oce­anu. Wyda­rze­nia owe zosta­ły zapi­sa­ne na kar­tach rapor­tów woj­sko­wych, pry­wat­nych listów i ofi­cjal­nych doku­men­tów, utrwa­lo­no je na taśmie fil­mo­wej i kli­szy foto­gra­ficz­nej. Z tego ogrom­ne­go mate­ria­ły wyło­ni­ła się histo­ria peł­na pasji i nie­złom­nej wia­ry w triumf spra­wie­dli­wo­ści nad zbrod­nią i sztu­ki nad niegodziwością.