0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert Zespołu 9‑SIYŁ

Data

28 stycznia 2017

Koncert Zespołu 9‑SIYŁ

W sobo­tę 28 stycz­nia o godzi­nie 18.00 w bazy­li­ce odbę­dzie się kon­cert Zespo­łu 9 SIYŁ.

W reper­tu­arze będzie moż­na usły­szeć tra­dy­cyj­ne góral­skie kolę­dy i pastorałki.

9 SIYŁ to gru­pa dzie­wię­ciu mło­dych i uta­len­to­wa­nych przy­ja­ciół z Pod­ha­la (Bia­ły Duna­jec, Ciche, Koście­li­sko i Zako­pa­ne), któ­ra powsta­ła na potrze­by nagra­nia Pro­gra­mu „Ziar­no” z TVP1, a potem wspól­ne­go kolę­do­wa­nia w Para­fii św. Kata­rzy­ny w War­sza­wie. Mło­dzież od naj­młod­szych lat kul­ty­wu­je tra­dy­cje zapo­cząt­ko­wa­ne przez dziad­ków i rodzi­ców, któ­rzy są cenio­ny­mi muzy­ka­mi, śpie­wa­ka­mi a tak­że instruk­to­ra­mi zespo­łów regio­nal­nych (…)” za: 9siyl​.pl

Ser­decz­nie zapraszamy!