0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Zmarł ks. Antoni Okrzesik

Zmarł ks. Antoni Okrzesik

Zmarł ks. kano­nik Anto­ni Okrze­sik (1936−2020), wie­lo­let­ni rek­tor kościo­ła św. Woj­cie­cha. Modli­my się za jego duszę, dzię­ku­je­my Bogu za jego twór­cze życie oraz za posłu­gę w kon­fe­sjo­na­le w koście­le Mariac­kim. We wto­rek 7 stycz­nia o godz. 16.00 odbę­dzie się Msza św. żałob­na w naszej bazy­li­ce pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP. Wcze­śniej, o 15.00 w koście­le św. Woj­cie­cha koron­ka przy trum­nie Zmar­łe­go. Nato­miast w śro­dę 8 stycz­nia o godz. 13.00 odbę­dzie się Msza św. pogrze­bo­wa w kon­ka­te­drze pw. Naro­dze­nia NMP w Żyw­cu i pogrzeb na tam­tej­szym cmen­ta­rzu. Wiecz­ny odpo­czy­nek racz mu dać Panie!