0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia, Wydarzenia

Zmarł ks. prałat Jan Pasierbek

Zmarł ks. prałat Jan Pasierbek

Zmarł ks. pra­łat dr Jan Pasier­bek (1937−2020), wie­lo­let­ni Sędzia Sądu Metro­po­li­tal­ne­go Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej oraz dusz­pa­sterz praw­ni­ków, któ­ry 29 czerw­ca obcho­dził 60-lecie kapłań­stwa. Modli­my się za jego duszę, dzię­ku­je­my Bogu za jego twór­cze życie oraz za posłu­gę w koście­le Mariac­kim od 1971 roku.

W sobo­tę, 4 lip­ca o godz. 10.00 odbę­dzie się Msza św. żałob­na w bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie, nato­miast w nie­dzie­lę, 5 lip­ca o godz. 16.00 odbę­dzie się Msza św. pogrze­bo­wa w para­fii Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa w Pie­trzy­ko­wi­cach koło Żyw­ca i pogrzeb na tam­tej­szym cmentarzu.

Wiecz­ny odpo­czy­nek racz mu dać, Panie!