0:00/ 0:00
Ogłoszenia

4. Niedziela Wielkanocna

4. Niedziela Wielkanocna

1. Przez cały mie­siąc zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać o godz. 18.00.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my:
-we wto­rek – świę­to św. Macie­ja. W tym dniu przy­pa­da rocz­ni­ca świę­ceń kapłań­skich księ­dza archi­pre­zbi­te­ra Dariu­sza Rasia;
-w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Zofii Cze­skiej;
-w czwar­tek – świę­to św. Andrze­ja Bobo­li. O godz. 19.15 kolej­na z kate­chez pt. „Kim On jest?”, orga­ni­zo­wa­nych przez Salę na Górze. O Jezu­sie jako Kró­lu będzie mówił o. dr Jan Stru­mi­łow­ski z zako­nu Ojców Cyster­sów, któ­ry gło­sił w naszej bazy­li­ce reko­lek­cje wiel­ko­post­ne w ubie­głym roku;
-w pią­tek – o godz. 15.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go wraz z modli­twa­mi za zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach;
-w następ­ną nie­dzie­lę – pod­czas Mszy św. o godz. 10.00 dzie­ci z kla­sy trze­ciej przy­stą­pią pierw­szy raz do Komu­nii św.