0:00/ 0:00
Ogłoszenia

6. Niedziela Wielkanocna

6. Niedziela Wielkanocna

1. Przez cały mie­siąc zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać o godz. 18.00.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my:
-dziś –przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Fili­pa Nere­usza. O godz. 17.15 zapra­sza­my na „Kon­cert Dla Mat­ki” połą­czo­ny z kwe­stą na rzecz Hospi­cjum w wyko­na­niu Chó­ru Mie­sza­ne­go Kate­dry Wawel­skiej oraz zna­ko­mi­tych soli­stów. O godz. 18.30 Msza w int. przy­ja­ciół Hospi­cjum św. Łaza­rza;
-w śro­dę –wspo­mnie­nie św. Urszu­li Ledó­chow­skiej;
-w czwar­tek –po Mszy o godz. 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu „Wyczer­pa­ny?”, pro­wa­dzo­na przez wspól­no­tę CHRYSTUSSTARYM MIEŚCIE” z udzia­łem zespo­łu „nie­ma­GO­tu”;
-w pią­tek — świę­to Nawie­dze­nia NMP. W bazy­li­ce Ojców Kar­me­li­tów na Pia­sku suma odpu­sto­wa o godz. 18.00;
-w sobo­tę —  wspo­mnie­nie św. Justy­na. Na Mszę o godz. 11.00 zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy wszyst­kie dzie­ci z oka­zji ich świę­ta. Po Eucha­ry­stii prze­wi­dzia­ne atrak­cje dla dzie­ci z nagro­da­mi orga­ni­zo­wa­ne przez wspól­no­tę Fiat;
-w następ­ną nie­dzie­lę – o godz. 11.15 Msza św. za zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach;

3. Wspól­no­ty mariac­kie zapra­sza­ją na śpie­wa­nie Lita­nii Mat­ce Bożej przy Bra­mie Flo­riań­skiej, w dniach 27 – 29 maja, twór­czo nawią­zu­jąc do ludo­wej pol­skiej tra­dy­cji.