0:00/ 0:00
Ogłoszenia

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

1. Dziś przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Ber­nar­da ze Sie­ny. Przez cały mie­siąc zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać o godz. 18.00.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my:
• dziś – pod­czas Mszy św. o godz. 10.00 dzie­ci z kla­sy trze­ciej przy­stę­pu­ją pierw­szy raz do Komu­nii św. Po Mszy św. o 18.30 przed bazy­li­ką odbę­dą się tań­ce led­nic­kie z oka­zji rocz­ni­cy uro­dzin św. Jana Paw­ła II. Nasza Para­fia zosta­ła dziś zapro­szo­na do cało­noc­nej Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w kapli­cy Wie­czy­stej Ado­ra­cji, w Sank­tu­arium Miło­sier­dzia Boże­go w Łagiew­ni­kach. Począ­tek wspól­nej modli­twy o godz. 21.00;
• w ponie­dzia­łek – świę­to NMP, Mat­ki Kościo­ła. Msze św. od 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, a następ­nie o 9, 10, 11 i 18.30;
• w czwar­tek – świę­to Jezu­sa Chry­stu­sa Naj­wyż­sze­go i Wiecz­ne­go Kapła­na. Po Mszy o 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pt. „Jest CUDow­nie!”, pro­wa­dzo­na przez wspól­no­tę „CHRYSTUSSTARYM MIEŚCIE”;
• w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Fili­pa Nere­usza. O godz. 9.00 w kate­drze na Wawe­lu 20. dia­ko­nów z naszej Archi­die­ce­zji przyj­mie świę­ce­nia kapłań­skie — pamię­taj­my o powo­ła­niach, aby nie zabra­kło spo­wied­ni­ków, sza­fa­rzy Eucha­ry­stii w naszej wspól­no­cie wia­ry. O godz. 19.30 zapra­sza­my do bazy­li­ki na kon­cert lon­dyń­skie­go chó­ru Oria­na;
• w następ­ną nie­dzie­lę – uro­czy­stość Naj­święt­szej Trój­cy. Pod­czas Mszy św. o godz. 10.00 modlić się będą człon­ko­wie Brac­twa Kur­ko­we­go, a na Mszy św. o godz. 12.00 dzie­ci z kla­sy czwar­tej prze­ży­wać będą rocz­ni­cę swo­jej I Komu­nii św.;

3. W zakry­stii dostęp­na jest naj­now­sza publi­ka­cja poświę­co­na bazy­li­ce Mariac­kiej Pana Andrze­ja Boch­nia­ka pt. „Dzwo­ny kościo­ła Mariac­kie­go”. Może­my rów­nież wes­przeć kon­ser­wa­cję Wiel­kie­go Ołta­rza naby­wa­jąc oko­licz­no­ścio­we cegieł­ki. Dzię­ku­je­my też za wspar­cie Fun­du­szu Sty­pen­dial­ne­go Świę­te­go Jaku­ba pod­czas kwe­sty w zeszłą nie­dzie­lę w kwo­cie 1000 zł.