0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

1. Dziś przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Ber­nar­da ze Sie­ny. Przez cały mie­siąc zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać o godz. 18.00.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
• dziś – pod­czas Mszy św. o godz. 10.00 dzie­ci z kla­sy trze­ciej przy­stę­pu­ją pierw­szy raz do Komu­nii św. Po Mszy św. o 18.30 przed bazy­li­ką odbę­dą się tań­ce led­nic­kie z oka­zji rocz­ni­cy uro­dzin św. Jana Paw­ła II. Nasza Para­fia zosta­ła dziś zapro­szo­na do cało­noc­nej Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w kapli­cy Wie­czy­stej Ado­ra­cji, w Sank­tu­arium Miło­sier­dzia Boże­go w Łagiew­ni­kach. Począ­tek wspól­nej modli­twy o godz. 21.00;
• w ponie­dzia­łek – świę­to NMP, Mat­ki Kościo­ła. Msze św. od 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, a następ­nie o 9, 10, 11 i 18.30;
• w czwar­tek – świę­to Jezu­sa Chry­stu­sa Naj­wyż­sze­go i Wiecz­ne­go Kapła­na. Po Mszy o 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pt. „Jest CUDow­nie!”, pro­wa­dzo­na przez wspól­no­tę „CHRYSTUSSTARYM MIEŚCIE”;
• w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Fili­pa Nere­usza. O godz. 9.00 w kate­drze na Wawe­lu 20. dia­ko­nów z naszej Archi­die­ce­zji przyj­mie świę­ce­nia kapłań­skie — pamię­taj­my o powo­ła­niach, aby nie zabra­kło spo­wied­ni­ków, sza­fa­rzy Eucha­ry­stii w naszej wspól­no­cie wia­ry. O godz. 19.30 zapra­sza­my do bazy­li­ki na kon­cert lon­dyń­skie­go chó­ru Oriana;
• w następ­ną nie­dzie­lę – uro­czy­stość Naj­święt­szej Trój­cy. Pod­czas Mszy św. o godz. 10.00 modlić się będą człon­ko­wie Brac­twa Kur­ko­we­go, a na Mszy św. o godz. 12.00 dzie­ci z kla­sy czwar­tej prze­ży­wać będą rocz­ni­cę swo­jej I Komu­nii św.;

3. W zakry­stii dostęp­na jest naj­now­sza publi­ka­cja poświę­co­na bazy­li­ce Mariac­kiej Pana Andrze­ja Boch­nia­ka pt. „Dzwo­ny kościo­ła Mariac­kie­go”. Może­my rów­nież wes­przeć kon­ser­wa­cję Wiel­kie­go Ołta­rza naby­wa­jąc oko­licz­no­ścio­we cegieł­ki. Dzię­ku­je­my też za wspar­cie Fun­du­szu Sty­pen­dial­ne­go Świę­te­go Jaku­ba pod­czas kwe­sty w zeszłą nie­dzie­lę w kwo­cie 1000 zł.