0:00/ 0:00

Chrystus w Starym Mieście

Spotkania

Ostatnie czwartki miesiąca

Koordynator

Konrad Ciempka

Opiekun duchowy

ks. Paweł Głowacz

Postawcie Eucharystię w centrum swojego życia osobistego i wspólnotowego. Kochajcie ją, adorujcie ją”.

(św. Jan Paweł II)

 

Wspólnota Chrystus w Starym Mieście w każdy ostatni czwartek miesiąca organizuje w Bazylice Mariackiej Adorację Najświętszego Sakramentu.

Wszy­scy na co dzień zaję­ci jeste­śmy wie­lo­ma spra­wa­mi: pra­cu­je­my, stu­diu­je­my, roz­wi­ja­my się, poświę­ca­my czas rodzi­nie i przy­ja­cio­łom. Chce­my poka­zać, że w tym wszyst­kim moż­na zna­leźć czas na wyci­sze­nie i modli­twę, a ide­al­ną prze­strze­nią do tego jest kościół.

ADORACJA

To czas modli­twy i medy­ta­cji. W bazy­li­ce panu­je spo­kój, a przy­ga­szo­ne świa­tła i zapach kadzi­dła poma­ga­ją wyczuć mistycz­ną obec­ność Boga. Ado­ra­cji towa­rzy­szą śpie­wy i roz­wa­ża­nia Pisma Świę­te­go, ale rów­nie waż­ne są momen­ty ciszy. Na zakoń­cze­nie kapłan udzie­la bło­go­sła­wień­stwa i wiel­bi­my Dobre­go Boga!

Od wrze­śnia 2018 roku zaczę­li­śmy nowy, rocz­ny cykl dzie­się­ciu Ado­ra­cji, by głę­biej prze­ży­wać spo­tka­nie z Jezu­sem, by Go spo­tkać, zaufać i dzię­ki temu zmie­niać swo­je życie. Co mie­siąc będzie­my odkry­wać w sobie na nowo Ducha Świę­te­go, by obja­wi­ła się Jego Obec­ność w nas. Do czerw­ca 2019 roku Owo­ce Ducha Św. będzie­my roz­wa­żać w odnie­sie­niu do wybra­ne­go frag­men­tu z Biblii.

Ga 5:22–23:
„Owo­cem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cier­pli­wość, uprzej­mość, dobroć, wier­ność, łagod­ność, opa­no­wa­nie. Prze­ciw takim cno­tom nie ma Pra­wa”.

Jeste­śmy Świą­ty­nią Ducha Świę­te­go, któ­ry chce udzie­lać nam swo­ich darów, by Jego owo­ce zakwi­tły w naszym życiu!
Pozwól­my dać pro­wa­dzić się Ducho­wi Świę­te­mu, otwórz­my się na jego dzia­ła­nie. Niech prze­mie­nia, oczysz­cza, odna­wia, oży­wia.

Pod­czas ado­ra­cji może­my odna­leźć pokój i radość, kie­dy wszyst­kie swo­je spra­wy, pro­ble­my, cier­pie­nia odda­je­my Jezu­so­wi. Jeśli czu­jesz się źle, cięż­ko Ci wró­cić do Kościo­ła, chcesz zmie­nić swo­je życie — przyjdź. Jeśli znasz taką oso­bę — zaproś ją.

Dla osób, któ­re tego potrze­bu­ją, ist­nie­je moż­li­wość spo­wie­dzi lub roz­mo­wy z księ­dzem (rów­nież w języ­ku obcym — angiel­skim, nie­miec­kim, wło­skim i hisz­pań­skim).

W STARYM MIEŚCIE

Część z nas (tzw. Gru­pa Tere­no­wa) wycho­dzi na Rynek i naj­bliż­sze uli­ce i pro­po­nu­je prze­chod­niom, by wstą­pi­li choć na chwi­lę do bazy­li­ki Mariac­kiej. Nie pró­bu­je­my do nicze­go nama­wiać – infor­mu­je­my, że odby­wa się comie­sięcz­na ado­ra­cja, że moż­na na chwi­lę porzu­cić codzien­ność i pobyć z Bogiem. To, czy ktoś sko­rzy­sta z zapro­sze­nia i jak dłu­go zosta­nie na ado­ra­cji, to spra­wa oso­bi­sta. Dla nas naj­waż­niej­sze jest zapew­nie­nie moż­li­wo­ści spo­tka­nia Jezu­sa.

KIEDY SIĘ SPOTYKAMY?

1. Ostat­ni czwar­tek mie­sią­ca — ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU — spo­ty­ka­my się wszy­scy z Panem w bazy­li­ce Mariac­kiej. Na wiel­bie­niu, w ciszy, medy­ta­cji, sku­pie­niu, ale też w rado­ści z odda­wa­nia chwa­ły Panu!
2. Pierw­szy czwar­tek mie­sią­ca — spo­tka­nie zamknię­te wspól­no­ty
3. Każ­de wtor­ki — poran­ne msze św. + śnia­da­nie. Szcze­gó­ły u nas 🙂
4. Spo­tka­nia for­ma­cyj­ne — raz w mie­sią­cu, szcze­gó­ły u nas 🙂
5. Spo­tka­nia Gru­py Tere­no­wej — 2x w mie­sią­cu, chcesz ewan­ge­li­zo­wać i zapra­szać na spo­tka­nie z Panem? Napisz do nas!

E-mail: kontakt@​chrystuswmiescie.​pl
Znajdź nas na FB! –>  www​.face​bo​ok​.com/​C​h​r​y​s​t​u​s​W​S​t​a​r​y​m​M​iescie
Jeste­śmy też na Insta­gra­mie: @chrystuswstarymmiescie

ADORACJADLA KOGO?

Dla wszyst­kich. Dla osób, któ­re są bli­sko Kościo­ła, i dla tych, któ­rym do Kościo­ła dale­ko. Dla osób, któ­re doświad­czy­ły bło­go­sła­wień­stwa pły­ną­ce­go z ado­ra­cji, i dla tych, któ­re jesz­cze nigdy w ado­ra­cji nie uczest­ni­czy­ły.
Dla nas. Wzię­li­śmy sobie do ser­ca sło­wa św. Jana Paw­ła II, by Eucha­ry­stię umie­ścić w cen­trum swo­je­go życia. Comie­sięcz­na ado­ra­cja nam o tym przy­po­mi­na. W cza­sie ado­ra­cji może­my się głę­bo­ko wyci­szyć, pomo­dlić, opo­wie­dzieć o swo­ich spra­wach Bogu.

DLACZEGO TO ROBIMY?

Jako mło­dzi-doro­śli kato­li­cy robi­my raban, o któ­rym mówił i do któ­re­go zachę­ca papież Fran­ci­szek. Nie chce­my żyć byle jak, ale żyć w peł­ni. Idzie­my pod prąd z entu­zja­zmem i rado­ścią ku nowym wyzwa­niom,  któ­re nie­sie współ­cze­sny świat. Jako świec­cy w Koście­le chce­my rów­nież przy­bli­żać innych do Chry­stu­sa, by Go spo­tka­li. Chce­my być świad­ka­mi, chce­my two­rzyć wspól­no­tę ludzi świa­do­mych swo­jej wia­ry, odpo­wie­dzial­nych i… rado­snych! 😉
Wedle nowej ewan­ge­li­za­cji. To fascy­nu­ją­ce!

NAJBLIŻSZA ADORACJA — 28. MARCA

ZAPRASZAMY! 🙂

#spo­tkaj­Go