0:00/ 0:00

Chrystus w Starym Mieście

Spotkania

Ostat­nie czwart­ki mie­sią­ca

Koordynator

Kon­rad Ciemp­ka

Opiekun duchowy

ks. Paweł Gło­wacz

Wspólnota Chrystus w Starym Mieście w każdy ostatni czwartek miesiąca organizuje w bazylice Mariackiej adorację Najświętszego Sakramentu.

Wszy­scy na co dzień zaję­ci jeste­śmy wie­lo­ma spra­wa­mi: pra­cu­je­my, stu­diu­je­my, roz­wi­ja­my się, poświę­ca­my czas rodzi­nie i przy­ja­cio­łom. Chce­my poka­zać, że w tym wszyst­kim moż­na zna­leźć czas na wyci­sze­nie i modli­twę, a ide­al­ną prze­strze­nią do tego jest Kościół. 

Postaw­cie Eucha­ry­stię w cen­trum swo­je­go życia oso­bi­ste­go i wspól­no­to­we­go. Kochaj­cie ją, ado­ruj­cie ją. ”

(św. Jan Paweł II)

ADORACJA
To czas modli­twy i medy­ta­cji. W koście­le panu­je spo­kój, a przy­ga­szo­ne świa­tła i zapach kadzi­dła poma­ga­ją wyczuć mistycz­ną obec­ność Boga. Ado­ra­cji towa­rzy­szą śpie­wy i roz­wa­ża­nia Pisma Świę­te­go, ale rów­nie waż­ne są momen­ty ciszy. Na zakoń­cze­nie ksiądz udzie­la bło­go­sła­wień­stwa i wiel­bi­my Dobre­go Boga!

Od wrze­śnia 2017 roku zaczę­li­śmy nowy, rocz­ny cykl dzie­się­ciu Ado­ra­cji, by głę­biej prze­ży­wać spo­tka­nie z Jezu­sem, by Go spo­tkać, zaufać i dzię­ki temu zmie­niać swo­je życie. Co mie­siąc będzie­my przy­glą­dać się Maryi, jak ona spo­tka­ła Boga w swo­im życiu, jak z Nim roz­ma­wia­ła, jak z Nim żyła. Mary­ja jest wzo­rem życia z Bogiem i od niej chce­my się tego uczyć.

Pod­czas ado­ra­cji może­my odna­leźć pokój i radość, kie­dy wszyst­kie swo­je spra­wy, pro­ble­my, cier­pie­nia odda­je­my Jezu­so­wi. Jeśli czu­jesz się źle, cięż­ko Ci wró­cić do Kościo­ła, chcesz zmie­nić swo­je życie — przyjdź. Jeśli znasz taką oso­bę — zaproś ją. 

Dla osób, któ­re tego potrze­bu­ją, ist­nie­je moż­li­wość spo­wie­dzi lub roz­mo­wy z księ­dzem (rów­nież w języ­ku obcym — angiel­skim, nie­miec­kim, wło­skim i hisz­pań­skim).

W STARYM MIEŚCIE

Część z nas (tzw. Gru­pa Tere­no­wa) wycho­dzi na Rynek i naj­bliż­sze uli­ce i pro­po­nu­je prze­chod­niom, by wstą­pi­li choć na chwi­lę do bazy­li­ki Mariac­kiej. Nie pró­bu­je­my do nicze­go nama­wiać – infor­mu­je­my, że odby­wa się comie­sięcz­na ado­ra­cja, że moż­na na chwi­lę porzu­cić codzien­ność i pobyć z Bogiem. To, czy ktoś sko­rzy­sta z zapro­sze­nia i jak dłu­go zosta­nie na ado­ra­cji, to spra­wa oso­bi­sta. Dla nas naj­waż­niej­sze jest zapew­nie­nie moż­li­wo­ści spo­tka­nia Jezu­sa.

KIEDY SIĘ SPOTYKAMY?

  1. Ostat­ni czwar­tek mie­sią­ca — ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU — spo­ty­ka­my się wszy­scy z Panem w Bazy­li­ce Mariac­kiej. Na uwiel­bie­niu, w ciszy, medy­ta­cji, sku­pie­niu, ale też w rado­ści z odda­wa­nia chwa­ły Panu!
  2. Pią­tek po ostat­nio czwart­ko­wej Ado­ra­cji — wie­czor­na Msza św. + inte­gra­cja
  3. Pierw­szy czwar­tek mie­sią­ca — spo­tka­nie zamknię­te wspól­no­ty
  4. Każ­de piąt­ki — poran­ne msze św. + śnia­da­nie. Chcesz dołą­czyć? Napisz do nas! 😉
  5. Dru­gie piąt­ki mie­sią­ca — spo­tka­nia for­ma­cyj­ne
  6. Spo­tka­nia Gru­py Tere­no­wej — chcesz ewan­ge­li­zo­wać i zapra­szać na spo­tka­nie z Panem? Napisz do nas!

Znajdź nas na FB! –>  http://​www​.face​bo​ok​.com/​C​h​r​y​s​t​u​s​W​S​t​a​r​y​m​M​iescie

Jeste­śmy też na Insta­gra­mie: @chrystuswstarymmiescie

 

ADORACJADLA KOGO?

Dla wszyst­kich. Dla osób, któ­re są bli­sko Kościo­ła, i dla tych, któ­rym do Kościo­ła dale­ko. Dla osób, któ­re doświad­czy­ły bło­go­sła­wień­stwa pły­ną­ce­go z ado­ra­cji, i dla tych, któ­re jesz­cze nigdy w ado­ra­cji nie uczest­ni­czy­ły.

Dla nas. Wzię­li­śmy sobie do ser­ca sło­wa Jana Paw­ła II, by Eucha­ry­stię umie­ścić w cen­trum swo­je­go życia. Comie­sięcz­na ado­ra­cja nam o tym przy­po­mi­na. W cza­sie ado­ra­cji może­my się głę­bo­ko wyci­szyć, pomo­dlić, opo­wie­dzieć o swo­ich spra­wach Bogu.

DLACZEGO TO ROBIMY?

Jako mło­dzi kato­li­cy robi­my raban, o któ­rym mówił i do któ­re­go zachę­ca papież Fran­ci­szek. Nie chce­my żyć byle jak, ale żyć w peł­ni. Idzie­my pod prąd z entu­zja­zmem i rado­ścią ku nowym wyzwa­niom,  któ­re nie­sie współ­cze­sny świat. Jako świec­cy w Koście­le chce­my rów­nież przy­bli­żać innych do Chry­stu­sa, by Go spo­tka­li. Chce­my być świad­ka­mi, chce­my two­rzyć wspól­no­tę ludzi świa­do­mych swo­jej wia­ry, odpo­wie­dzial­nych i… rado­snych! 😉
Wedle nowej ewan­ge­li­za­cji. To fascy­nu­ją­ce!

NAJBLIŻSZA ADORACJA

25 Stycz­nia, godz. 19:30  ||Ado­ra­cja Stycz­nio­wa #05 W Dro­gę!

ZAPRASZAMY! 🙂

#spo­tkaj­GO