0:00/ 0:00

Chrystus w Starym Mieście

Spotkania

Ostat­nie czwart­ki mie­sią­ca

Koordynator

Kon­rad Ciemp­ka

Opiekun duchowy

ks. Paweł Gło­wacz

Wspólnota Chrystus w Starym Mieście w każdy ostatni czwartek miesiąca organizuje w bazylice Mariackiej adorację Najświętszego Sakramentu.

Wszy­scy na co dzień zaję­ci jeste­śmy wie­lo­ma spra­wa­mi: pra­cu­je­my, stu­diu­je­my, roz­wi­ja­my się, poświę­ca­my czas rodzi­nie i przy­ja­cio­łom. Chce­my poka­zać, że w tym wszyst­kim moż­na zna­leźć czas na wyci­sze­nie i modli­twę, a ide­al­ną prze­strze­nią do tego jest Kościół. 

Postaw­cie Eucha­ry­stię w cen­trum swo­je­go życia oso­bi­ste­go i wspól­no­to­we­go. Kochaj­cie ją, ado­ruj­cie ją. ”

(św. Jan Paweł II)

ADORACJA
To czas modli­twy i medy­ta­cji. W koście­le panu­je spo­kój, a przy­ga­szo­ne świa­tła i zapach kadzi­dła poma­ga­ją wyczuć mistycz­ną obec­ność Boga. Ado­ra­cji towa­rzy­szą śpie­wy i roz­wa­ża­nia Pisma Świę­te­go, ale rów­nie waż­ne są momen­ty ciszy. Na zakoń­cze­nie ksiądz udzie­la bło­go­sła­wień­stwa.

Pod­czas ado­ra­cji może­my odna­leźć spo­kój i zapo­mnieć na chwi­lę o pro­ble­mach albo opo­wie­dzieć o nich Bogu. Dla osób, któ­re tego potrze­bu­ją, ist­nie­je moż­li­wość spo­wie­dzi lub roz­mo­wy z księ­dzem (rów­nież w języ­ku obcym).

W STARYM MIEŚCIE

Część z nas (tzw. Gru­pa Tere­no­wa) wycho­dzi na Rynek i naj­bliż­sze uli­ce i pro­po­nu­je prze­chod­niom, by wstą­pi­li choć na chwi­lę do bazy­li­ki Mariac­kiej. Nie pró­bu­je­my do nicze­go nama­wiać – infor­mu­je­my, że odby­wa się comie­sięcz­na ado­ra­cja, że moż­na na chwi­lę porzu­cić codzien­ność i pobyć z Bogiem. To, czy ktoś sko­rzy­sta z zapro­sze­nia i jak dłu­go zosta­nie na ado­ra­cji, to spra­wa oso­bi­sta. Dla nas naj­waż­niej­sze jest zapew­nie­nie moż­li­wo­ści uczest­ni­cze­nia w ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w samym cen­trum Kra­ko­wa.

DLA KOGO?

Dla wszyst­kich. Dla osób, któ­re są bli­sko Kościo­ła, i dla tych, któ­rym do Kościo­ła dale­ko. Dla osób, któ­re doświad­czy­ły bło­go­sła­wień­stwa pły­ną­ce­go z ado­ra­cji, i dla tych, któ­re jesz­cze nigdy w ado­ra­cji nie uczest­ni­czy­ły.

Dla nas. Wzię­li­śmy sobie do ser­ca sło­wa Jana Paw­ła II, by Eucha­ry­stię umie­ścić w cen­trum swo­je­go życia. Comie­sięcz­na ado­ra­cja nam o tym przy­po­mi­na. W cza­sie ado­ra­cji może­my się głę­bo­ko wyci­szyć, pomo­dlić, opo­wie­dzieć o swo­ich spra­wach Bogu.

DLACZEGO?

Jako mło­dzi kato­li­cy robi­my raban, o któ­rym mówił i do któ­re­go zachę­cał papież Fran­ci­szek. Nie chce­my żyć byle jak, ale w peł­ni. Idzie­my pod prąd z entu­zja­zmem i rado­ścią ku nowym wyzwa­niom,  któ­re nie­sie współ­cze­sny świat. Jako świec­cy w Koście­le chce­my rów­nież przy­bli­żać innych do Chry­stu­sa wedle nowej ewan­ge­li­za­cji. To fascy­nu­ją­ce!

NAJBLIŻSZA ADORACJA

24 Listo­pa­da!

ZAPRASZAMY! 🙂