0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

1. Niedziela Adwentu

1. Niedziela Adwentu

1. Roz­po­czę­li­śmy Adwent, któ­ry ma nas przy­go­to­wać do uro­czy­sto­ści Naro­dze­nia Pań­skie­go. W tym wyjąt­ko­wym cza­sie zapra­sza­my na rora­ty, któ­re będzie­my cele­bro­wać od ponie­dział­ku do sobo­ty o godz. 7.00.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
‑w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go;
‑we wto­rek – suma odpu­sto­wa ku czci św. Bar­ba­ry w pobli­skim koście­le oo. jezu­itów o godz. 16.00;
‑w czwar­tek – suma odpu­sto­wa ku czci św. Miko­ła­ja w koście­le przy ul. Koper­ni­ka o godz. 18.00;
‑w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Ambro­że­go;
‑w sobo­tę – uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP. Msze św. od 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, a następ­nie o 9, 10, 11 i 18.30. W bazy­li­ce św. Flo­ria­na uro­czy­sto­ści odpu­sto­we o godz. 11.00;
‑w następ­ną nie­dzie­lę – w ramach ducho­we­go przy­go­to­wa­nia Para­fii do jubi­le­uszu 50-lecia koro­na­cji wize­run­ku Mat­ki Boskiej Czę­sto­chow­skiej w bazy­li­ce będzie­my gościć Ojca Jana Bed­na­rza z Jasnej Góry, któ­ry wygło­si kaza­nia. Przy tej oka­zji zachę­ca­my wier­nych do skła­da­nia dowo­dów wdzięcz­no­ści i czci w posta­ci votum. Przed­mio­ty sta­no­wią­ce dla dar­czyń­ców szcze­gól­ną war­tość zosta­ną dołą­czo­ne do zbio­ru pre­cjo­zów już znaj­du­ją­cych się wokół obra­zu na wiecz­ną pamiąt­kę łask.

3. Cari­tas Pol­ska pro­wa­dzi dorocz­ną akcję: Wigi­lij­ne Dzie­ło Pomo­cy Dzie­ciom. Świe­ceopłat­ki na stół wigi­lij­ny oraz kalen­darz ścien­ny roz­pro­wa­dza­ją nasze sio­stry Sera­fit­ki w zakry­stii, a mło­dzież z gru­py PANAMA wspo­ma­ga ich pra­cę w kruch­cie kościoła.

4. Na ręce archi­pre­zbi­te­ra wpły­nę­ło podzię­ko­wa­nie od wspól­no­ty PANAMA za moż­li­wość prze­pro­wa­dze­nia kwe­sty przy koście­le w ubie­głą nie­dzie­lę i zebra­nie kwo­ty 2.030 zł. Zaś przez cały tydzień do ozna­czo­nych skar­bon w bazy­li­ce moż­na skła­dać ofia­ry i wspo­móc Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski. Za wszel­kie ofia­ry skła­da­my ser­decz­ne Bóg zapłać.