0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

1. Niedziela Adwentu

1. Niedziela Adwentu

1. Roz­po­czę­li­śmy Adwent, któ­ry ma nas przy­go­to­wać do uro­czy­sto­ści Naro­dze­nia Pań­skie­go. W tym wyjąt­ko­wym cza­sie zapra­sza­my na rora­ty z udzia­łem wspól­not para­fial­nych, któ­re będzie­my cele­bro­wać w dni powsze­dnie o godz. 7.00.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
— we wto­rek– wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go;
— w śro­dę – suma odpu­sto­wa ku czci św. Bar­ba­ry w pobli­skim koście­le oo.  Jezu­itów o godz. 16.00;
— w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Ambro­że­go. Na Mszę o godz. 11.00 zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod prze­wod­nic­twem ks. bisku­pa Janu­sza Mastal­skie­go – bisku­pa pomoc­ni­cze­go naszej archi­die­ce­zji, pocho­dzą­ce­go z kra­kow­skie­go Sta­re­go Mia­sta. O godz. 18.00 adwen­to­we nie­szpo­ry chó­ral­ne pro­wa­dzo­ne przez zespół Cap­pel­la Maria­lis. O 19.30 kon­cert lau­re­atów Kra­kow­skie­go Festi­wa­lu Pie­śni Adwen­to­wej i Bożonarodzeniowej;
— w następ­ną nie­dzie­lę – uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP. Na Mszę o godz. 9.30 pod prze­wod­nic­twem abpa Mar­ka Jędra­szew­skie­go, Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go do kościo­ła św. Bar­ba­ry zapra­sza­ją człon­ko­wie Kra­kow­skiej Kon­gre­ga­cji Kupieckiej;

3. Cari­tas Pol­ska pro­wa­dzi dorocz­ną akcję: Wigi­lij­ne Dzie­ło Pomo­cy Dzie­ciom. Świe­ceopłat­ki na stół wigi­lij­ny roz­pro­wa­dza­ją nasze sio­stry Sera­fit­ki w zakry­stii. Zachę­ca­my też do naby­cia kalen­da­rza z foto­gra­fia­mi wnę­trza bazy­li­ki Mariac­kiej na jubi­le­uszo­wy rok 700-lecia kon­se­kra­cji obec­ne­go gotyc­kie­go kościo­ła – moż­li­wość zaku­pu w zakrystii.