0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

1. Niedziela Wielkiego Postu

1. Niedziela Wielkiego Postu

1. Roz­po­czę­li­śmy szcze­gól­ny okres Wiel­kie­go Postu. Niech on sta­nie się dla nas wszyst­kich bło­go­sła­wio­nym cza­sem nawró­ce­nia i prze­mia­ny serca.

2. W Wiel­kim Poście zapra­sza­my na tra­dy­cyj­ne nabo­żeń­stwa pasyj­ne, za udział w któ­rych moż­na uzy­skać łaskę odpu­stu zupełnego:
-w pią­tek – o godz. 17.30 – Dro­ga Krzyżowa;
‑w nie­dzie­lę – o godz. 17.30 – Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyjnym.

3. W naj­bliż­szą śro­dę na Mszy św. o godz. 18.30 przez szcze­gól­ne wsta­wien­nic­two Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy będzie­my pro­sić o miło­sier­dzie Boże dla cier­pią­cej Ukra­iny. A po Eucha­ry­stii, o godz. 19.30 wraz z Rek­to­rem Uni­wer­sy­te­tu Papie­skie­go Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie zapra­sza­my do bazy­li­ki Mariac­kiej na muzycz­ną modli­twę za Ukra­inę „Da pacem, Domine…” 

4. Skła­da­my ser­decz­ne Bóg zapłać za hoj­ność ser­ca i za zło­żo­ne ofia­ry na pomoc dla Ukra­iny. Do tej pory w bazy­li­ce Mariac­kiej zebra­no oko­ło 20.000 zło­tych. Z każ­dym kolej­nym dniem woj­ny widzi­my jed­nak coraz wyraź­niej jak wiel­kiej i dłu­go­fa­lo­wej pomo­cy będą potrze­bo­wać nasi sąsie­dzi. Kościół wspie­ra potrze­bu­ją­cych w spo­sób zor­ga­ni­zo­wa­ny poprzez dzie­ło Cari­tas. W naszej bazy­li­ce swo­je ofia­ry na rzecz cier­pią­cych na Ukra­inie będzie moż­na skła­dać do skar­bon tak­że przez kolej­ne dni.