0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

1. Niedziela Wielkiego Postu

1. Niedziela Wielkiego Postu

18 lute­go 2024

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-w czwar­tek – świę­to Kate­dry św. Pio­tra, apostoła;
-przez cały Wiel­ki Post zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa: Gorz­kie Żale – nie­dzie­le o 17.30 oraz Dro­ga Krzy­żo­wa – piąt­ki 17.30.

2. Dyrek­tor Przed­szko­la Publicz­ne­go im. Bł. Edmun­da Boja­now­skie­go Zgro­ma­dze­nia Sióstr Słu­żeb­ni­czek BDNP w Kra­ko­wie, ul Bisku­pia 16 ogła­sza nabór dzie­ci do Przed­szko­la w wie­ku od 2,5 do 6 lat w dniach od 5 lute­go do 20 mar­ca 2024 r. na rok szkol­ny 2024.2025, szcze­gó­ły na pla­ka­cie w naszej gablo­cie parafialnej.

3. W zakry­stii moż­na zamó­wić inten­cje mszal­ne, a tak­że zaku­pić albu­my, książ­ki i dewo­cjo­na­lia mariackie.

Dominik Estreicher, św. Hieronim i św. Augustyn, po 1782 r.