0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

1. Niedziela Wielkiego Postu

1. Niedziela Wielkiego Postu

1. W trwa­ją­cym cza­sie Wiel­kie­go Postu zapra­sza­my na tra­dy­cyj­ne Nabo­żeń­stwa: w każ­dą nie­dzie­lę o 17.45 na Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym, a w każ­dy pią­tek o 17.30 na Dro­gę Krzyżową.

2. Wspól­no­ta PANAMA zapra­sza kra­kow­ską mło­dzież i stu­den­tów, a tak­że świad­ków Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w Czę­sto­cho­wie w roku 1991, na wspól­ną modli­twę pod­czas Mszy Świę­tej we wto­rek o godz. 18.30.

3. W śro­dę o godz. 18.30 zapra­sza­my w ramach pierw­sze­go piel­grzy­mo­wa­nia wiel­ko­post­ne­go po kra­kow­skich kościo­łach sta­cyj­nych na Mszę Świę­tą, któ­rą odpra­wi biskup Grze­gorz Ryś. Po Mszy Świę­tej odpra­wi­my wspól­nie Dro­gę Krzy­żo­wą wewnątrz Bazy­li­ki. Pocho­dzą­cą ze sta­ro­żyt­no­ści Wiel­ko­post­ną Litur­gię Sta­cyj­ną przy­wró­co­no w Rzy­mie w roku 1979, za pon­ty­fi­ka­tu Św. Jana Paw­ła Wiel­kie­go, a dla nas jest ona nową pro­po­zy­cją. W Pol­sce zain­au­gu­ro­wa­no ją dotych­czas w Łodzi i War­sza­wie; w tym roku dołą­cza­ją do tych miast Poznań i Kra­ków. Za naszym arcy­bi­sku­pem Mar­kiem Jędra­szew­skim, zapra­sza­my ser­decz­nie kra­ko­wian do nasze­go kościo­ła i uczest­nic­twa w śro­do­wej wie­czor­nej Litur­gii Sta­cyj­nej, spe­cjal­nej Dro­dze Krzy­żo­wej połą­czo­nej z odpu­stem i usza­no­wa­niem reli­kwii Krzy­ża Świętego.

4. W czwar­tek o godz. 19.15 kolej­na z kate­chez z cyklu: ”Tajem­ni­ce wiel­ka­noc­ne” . Kon­fe­ren­cję „Jak Kościół uczy nas modlić się w Wiel­kim Tygo­dniu?” wygło­si o. Sta­ni­sław Nowak, dominikanin.

5. Infor­mu­je­my, że od ponie­dział­ku 6 mar­ca br. roz­po­czy­na­ją się pra­ce przy wymia­nie kost­ki bru­ko­wej od stro­ny połu­dnio­wej Pla­cu Mariac­kie­go, daw­ne­go cmen­ta­rza para­fial­ne­go. Remont potrwa do waka­cji. Prze­pra­sza­my za wszel­kie utrudnienia.

6. Zachę­ca­my też do wspar­cia kon­ser­wa­cji Wiel­kie­go Ołta­rza i naby­wa­nia cegie­łek na ten cel w zakry­stii. Do każ­dej z nich dołą­czo­no oko­licz­no­ścio­wy upo­mi­nek. W naszej zakry­stii są dostęp­ne rów­nież nowe modli­tew­ni­ki, aktu­al­na pra­sa i różań­ce z logo Bazyliki.