0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

10. Niedziela Zwykła

10. Niedziela Zwykła

1. Dziś na kra­kow­skim Ryn­ku odby­wa­ją się Dni Inte­gra­cji pod hasłem „Zwy­cię­żać Mimo Wszystko”.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
• w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Bar­na­by. Pod­czas Mszy o godz. 17.00 mło­dzież z naszej Para­fii przyj­mie sakra­ment bierzmowania;
• we wto­rek – wspo­mnie­nie bł. Męczen­ni­ków Pio­tra Dań­kow­skie­go i Towarzyszy;
• w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Anto­nie­go z Padwy;
• w czwar­tek – wspo­mnie­nie bł. Micha­ła Koza­la. O godz. 19.15 zapra­sza­my na kon­cert Chó­ru z Londynu;
• w pią­tek – o godz. 15.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go z modli­twa­mi za zmar­łych pole­co­nych w wypo­min­kach rocznych;
• w sobo­tę — w ramach przy­go­to­wa­nia ducho­we­go do Jubi­le­uszu 50-lecia koro­na­cji obra­zu MB Czę­sto­chow­skiej w bazy­li­ce oraz przed 100-leciem odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści zapra­sza­my na Mszę wie­czor­ną i nabożeństwo
w kapli­cy Mat­ki Bożej;
• w następ­ną nie­dzie­lę – uli­ca­mi Kra­ko­wa przej­dzie Marsz dla Życia i Rodzi­ny. Szcze­gó­ły na pla­ka­tach i w Internecie;

3. Miło nam poin­for­mo­wać, iż dnia 9 czerw­ca Archi­pre­zbi­ter bazy­li­ki Mariac­kiej – ksiądz infu­łat Dariusz Raś, został przy­ję­ty w poczet Brac­twa Kurkowego.

4. Zachę­ca­my do naby­cia w zakry­stii naj­now­szych publi­ka­cji poświę­co­nych bazy­li­ce Mariac­kiej Pana Andrze­ja Boch­nia­ka pt. „Dzwo­ny kościo­ła Mariac­kie­go” oraz Pana Lesz­ka Maza­na pt. „Jest tam w Kra­ko­wie kościół Maryi Pan­ny…”. Pan Mazan w następ­ną nie­dzie­lę w godz. 9–14 będzie pod­pi­sy­wał swo­ją książ­kę w kapli­cy św. Antoniego.

5. W ostat­nim cza­sie swo­imi ofia­ra­mi wspar­li­śmy Bur­sę im. bł. Mat­ki Kla­ry Szczę­snej w Kra­ko­wie — 3.713 zł oraz stu­den­tów medy­cy­ny z Col­le­gium Medi­cum UJ wyjeż­dza­ją­cych na misję medycz­ną w Kenii – 4.465 zł . Za wszel­kie ofia­ry skła­da­my ser­decz­ne Bóg zapłać.