0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

10. urodziny wspólnoty Chrystus w Starym Mieście

10. urodziny wspólnoty Chrystus w Starym Mieście

W dniach od 26 do 28 maja wspól­no­ta Chry­stus w Sta­rym Mie­ście, dzia­ła­ją­ca przy bazy­li­ce Mariac­kiej, zapra­sza na obcho­dy swo­ich 10. urodzin.

Zało­żo­na w 2012 roku wspól­no­ta opie­ra swo­je dzia­ła­nia na orga­ni­za­cji Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu – w każ­dy ostat­ni czwar­tek mie­sią­ca ze wspól­ną modli­twą, roz­wa­ża­niem Sło­wa Boże­go, muzy­ką, a tak­że ciszą i chwi­lą sku­pie­nia. To wła­śnie Chry­stus Eucha­ry­stycz­ny stoi w cen­trum wspól­no­ty, któ­ra od lat budo­wa­na jest przez mło­dych ludzi pra­gną­cych pogłę­biać swo­ją wia­rę oraz dzie­lić się nią z inny­mi. Ado­ra­cje wspól­no­to­we są wyjąt­ko­we rów­nież z inne­go powo­du – wyj­ścia Gru­py Tere­no­wej, któ­ra w cza­sie modli­twy odby­wa­ją­cej się w koście­le wycho­dzi na Rynek Głów­ny, aby w zgieł­ku mia­sta i pędzie codzien­ne­go życia zapro­po­no­wać napo­tka­nym chwi­lę modli­twy i sku­pie­nia w obec­no­ści Pana Jezusa.

Dzię­ku­jąc za dar 10 lat nie­prze­rwa­nej dzia­łal­no­ści i posłu­gi, wspól­no­ta zapra­sza na 3‑dniowe obcho­dy, któ­re roz­pocz­ną się w czwar­tek 26 maja 2022 r. o godz. 18:30 Mszą Św. z udzia­łem Wspól­no­ty oraz Scho­lii Mariac­kiej. Następ­nie tra­dy­cyj­nie o godz. 19:30 roz­pocz­nie się Ado­ra­cja z roz­wa­ża­niem Sło­wa przy­pa­da­ją­ce­go na ten dzień oraz opra­wą muzycz­ną zapew­nia­ną przez zespół ChwSM. Dla chęt­nych po ado­ra­cji prze­wi­dzia­ne jest spo­tka­nie w sal­ce mariackiej.

Następ­ne­go dnia, w pią­tek, 27 maja, o godz. 17:00 odbę­dzie się spo­tka­nie otwar­te, dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych pozna­niem wspól­no­ty. Jest to dosko­na­ła oka­zja, by posłu­chać wię­cej o jej dzia­łal­no­ści i dowie­dzieć się, jak moż­na do niej dołą­czyć. Wie­czo­rem o godz. 20:00 pla­no­wa­ne jest slaj­do­wi­sko, pod­czas któ­re­go człon­ko­wie wspól­no­ty opo­wie­dzą o swo­jej histo­rii na prze­strze­ni ostat­nich 10 lat. Obcho­dy zakoń­czą się w sobo­tę 28 maja uro­czy­stą Mszą Św. dzięk­czyn­ną o godz. 18:30.

Ser­decz­nie zapraszamy!

Wspól­no­tę moż­na śle­dzić na: https://​www​.face​bo​ok​.com/​C​h​r​y​s​t​u​s​W​S​t​a​r​y​m​M​iescie