0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

11. Niedziela Zwykła

11. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w śro­dę – wspo­mnie­nie świę­te­go Aloj­ze­go Gon­za­gi;
‑w sobo­tę – uro­czy­stość Naro­dze­nia Św. Jana Chrzciciela;
-w mie­sią­cu czerw­cu zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa czerw­co­we ku czci Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezu­so­we­go po mszy św. wieczornej.

2. Z wiel­ką satys­fak­cją infor­mu­je­my, że para­fia Mariac­ka wyróż­nio­na zosta­ła naj­wyż­szą euro­pej­ską nagro­dą za kon­ser­wa­cję ołta­rza Wita Stwo­sza. Euro­pej­ska Nagro­da Dzie­dzic­twa /​ Nagro­da Euro­pa Nostra 2023 nazy­wa­na jest euro­pej­skim Osca­rem w obsza­rze dzie­dzic­twa kul­tu­ry. Jest to dla nas zaszczyt. Trwa gło­so­wa­nie na Nagro­dę Publicz­no­ści. Ser­decz­nie zachę­ca­my do odda­wa­nia gło­sów na ołtarz Wita Stwo­sza na stro­nie vote​.euro​pa​no​stra​.org. Gło­so­wa­nie odby­wa się w języ­ku angiel­skim. Trze­ba zagło­so­wać na 3 pro­jek­ty. Waż­ne, żeby pierw­szy głos oddać na ołtarz Wita Stwo­sza. Następ­nie nale­ży podać swo­je imię
i nazwi­sko, kraj, dwu­krot­nie adres ema­il, zaak­cep­to­wać regu­la­min i wysłać głos. Ostat­nim eta­pem jest potwier­dze­nie swo­je­go gło­su poprzez klik­nię­cie otrzy­ma­nej wia­do­mo­ści ema­il. Dzię­ku­je­my za każ­dy odda­ny na nas głos!

3. W naszej zakry­stii moż­na nabyć książ­ki mariac­kie, w tym mono­gra­fię nasze­go kościo­ła w for­mie albu­mo­wej Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie. 800 lat histo­rii. Ta pol­sko-angiel­ska publi­ka­cja przed­sta­wia zna­ne i nie­zna­ne fak­ty i cie­ka­wost­ki doty­czą­ce naszej bazy­li­ki napi­sa­ne przez kra­kow­skich histo­ry­ków prof. Mar­ka Wal­cza­ka oraz Krzysz­to­fa Czy­żew­skie­go i zilu­stro­wa­ne przez foto­gra­fie Paw­ła Gąsiora.

4. Fun­da­cja  AGAPE dzię­ku­je za zło­żo­ne w zeszłą nie­dzie­lę ofia­ry na rzecz Nie­peł­no­spraw­nych, uda­ło się zebrać: 8563 zł; 18 euro; 20 fun­tów bry­tyj­skich oraz 27 dola­rów. Ser­decz­ne Bóg zapłać!

fot. Giovanni Battista Pittoni, ok. 1740–1750, Pokutująca św. Maria Magdalena, fot. P. Gąsior