0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

11. Niedziela Zwykła

11. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii następ­ne­go tygodnia:

• w ponie­dzia­łek – o godz. 17.00 sakra­ment bierz­mo­wa­nia przyj­mie gru­pa naszych mło­dych para­fian, pole­ca­my ich modli­twom wiernych;

• w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Aloj­ze­go Gon­za­gi, zakonnika;
• w pią­tek – uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa, nie obo­wią­zu­je nas wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych; msza koń­czą­ca rok nauki w Szko­łach Sióstr Pre­zen­tek w tym dniu o godz. 9.00;

• w sobo­tę – uro­czy­stość Naro­dze­nia św. Jana Chrzciciela;

2. Na ręce Archi­pre­zbi­te­ra wspól­no­ta para­fii św. Jac­ka w Kra­ko­wie wraz z Księ­dzem Pro­bosz­czem zło­ży­ła podzię­ko­wa­nie za prze­ka­za­nie 10.000 zł na budo­wę tam­tej­szej świą­ty­ni. My nato­miast dzię­ku­je­my dwom zna­nym tyl­ko z imie­nia nauczy­ciel­kom, paniom Lidii i Moni­ce, za sys­te­ma­tycz­ne wspar­cie dzie­ci z ubo­gich rodzin naszej parafii.

3. Co dzień w okta­wie Uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła zapra­sza­my na wie­czor­ną mszę i pro­ce­sję eucha­ry­stycz­ną wewnątrz Bazy­li­ki, a w czwar­tek na zakoń­cze­nie obcho­dów odpra­wi­my nabo­żeń­stwo z pro­ce­sją do czte­rech ołta­rzy wokół kościoła.

4. Wciąż moż­na wes­przeć reno­wa­cję Wiel­kie­go Ołta­rza naszej Bazy­li­ki. Prócz ofiar zbie­ra­nych, jak dziś, w III nie­dzie­lę mie­sią­ca, są dostęp­ne w zakry­stii oko­licz­no­ścio­we cegieł­ki, księ­ga fun­da­to­rów oraz naj­now­szy album zdjęć zabyt­ko­we­go wnętrza.