0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

13. Niedziela Zwykła

13. Niedziela Zwykła

1. W roz­po­czę­tym tygodniu:
— dziś — wspo­mnie­nie św. Ire­ne­usza;
- jutro — uro­czy­stość św. Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła. Od ponie­dział­ku, aż do koń­ca sierp­nia, w bazy­li­ce Mariac­kiej Msze Świę­te będą cele­bro­wa­ne w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 o każ­dej peł­nej godzi­nie oraz wie­czo­rem o 18.30. Porzą­dek nie­dzie­li pozo­sta­je bez zmian;
— w pią­tek — wspo­mnie­nie św. Toma­sza;
— w sobo­tę — rocz­ni­ca poświę­ce­nia bazy­li­ki Metro­po­li­tal­nej na Wawe­lu.

2. Skła­da­my ser­decz­ne gra­tu­la­cje księ­żom posłu­gu­ją­cym w naszej para­fii, któ­rzy decy­zją Arcy­bi­sku­pa Metro­po­li­ty Mar­ka Jędra­szew­skie­go zosta­li mia­no­wa­ni do posłu­gi w innych miej­scach: ks. Grze­gorz Kota­la jako kanc­lerz Kurii Metro­po­li­tal­nej w Kra­ko­wie, a Ks. Albert Woł­kie­wicz jako Wice­rek­tor Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej. Życzy­my Boże­go bło­go­sła­wień­stwa i opie­ki Maryi Wniebowziętej.

3. W zakry­stii bazy­li­ki dostęp­ne są publi­ka­cje wydaw­nic­twa Mariac­kie­go w tym nowość: Pły­ta CD Cap­pel­li Maria­lis – zespo­łu wokal­ne­go bazy­li­ki Mariac­kiej w Kra­ko­wie, pre­zen­tu­ją­ca pol­ską muzy­kę sakralną.

4. Roz­po­czę­ły się waka­cje — rodzi­nom, dzie­ciom, mło­dzie­ży, stu­den­tom, nauczy­cie­lom, pro­fe­so­rom aka­de­mic­kim oraz wszyst­kim odpo­czy­wa­ją­cym życzy­my miłe­go, bez­piecz­ne­go wypo­czyn­ku i odkry­wa­nia Stwór­cy w świecie.