0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

13. Niedziela Zwykła

13. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Ire­ne­usza, bisku­pa i męczennika;
- w śro­dę – Uro­czy­stość świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Pawła.

2. Od jutra prze­cho­dzi­my na waka­cyj­ny czas odpra­wia­nia Mszy świę­tych w tygo­dniu. Msze św. będą od 6.00 do 11.00 – o peł­nych godzi­nach, oraz wie­czo­rem o godz. 18.30.

3. W czwar­tek wraz ze Wspól­no­tą Chry­stus w Sta­rym Mie­ście zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 18.30 i Ado­ra­cję do godz. 21.oo. Będzie to dobra oka­zja, aby podzię­ko­wać Bogu za koń­czą­cy się rok szkol­ny, aka­de­mic­ki i formacyjny.

4. Orga­ni­za­to­rzy Pie­szej Piel­grzym­ki Kra­kow­skiej – Wspól­no­ty II Śród­miej­skiej infor­mu­ją wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych udzia­łem w tego­rocz­nej Piel­grzym­ce  o wcze­śniej­szym niż zwy­kle roz­po­czę­ciu zapi­sów na piel­grzym­kę. Bliż­sze infor­ma­cje na stro­nie inter­ne­to­wej pielgrzymki.

5. Dziś przy naszej bazy­li­ce kwe­stę pro­wa­dzi Fun­da­cja AGAPE, dzia­ła­ją­ca na rzecz osób niepełnosprawnych.

6. Wszyst­kim roz­po­czy­na­ją­cym czas waka­cji i urlo­pów życzy­my bez­piecz­ne­go i owoc­ne­go wypo­czyn­ku. Niech to będzie rów­nież czas odno­wie­nia i pogłę­bie­nia wię­zi z Bogiem.