0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

13. Niedziela Zwykła

13. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łek – świę­to św. Toma­sza, apo­sto­ła;
‑we wto­rek – świę­to Rocz­ni­ca poświę­ce­nia bazy­li­ki metro­po­li­tar­nej  w Kra­ko­wie na Wawelu;
-w czwar­tek wspo­mnie­nie bł. Marii Tere­sy Ledó­chow­skiej, dziewicy;
-w sobo­tę   wspo­mnie­nie św. Jana z Dukli, prezbitera;
-w waka­cje msze św. w bazy­li­ce co godzi­nę od 6.00 do 11.00 i wie­czor­na o 18.30.

2. Z wiel­ką satys­fak­cją infor­mu­je­my, że para­fia Mariac­ka wyróż­nio­na zosta­ła naj­wyż­szą euro­pej­ską nagro­dą za kon­ser­wa­cję ołta­rza Wita Stwo­sza. Euro­pej­ska Nagro­da Dzie­dzic­twa /​ Nagro­da Euro­pa Nostra 2023 nazy­wa­na jest euro­pej­ski­mi Osca­ra­mi w obsza­rze dzie­dzic­twa kul­tu­ry. Jest to dla nas zaszczyt. Trwa gło­so­wa­nie na Nagro­dę Publicz­no­ści. Ser­decz­nie zachę­ca­my do odda­wa­nia gło­sów na ołtarz Wita Stwo­sza na stro­nie vote​.euro​pa​no​stra​.org. Gło­so­wa­nie odby­wa się w języ­ku angiel­skim. Trze­ba zagło­so­wać na 3 pro­jek­ty. Waż­ne, żeby pierw­szy głos oddać na ołtarz Wita Stwo­sza. Następ­nie nale­ży podać swo­je imię
i nazwi­sko, kraj, dwu­krot­nie adres ema­il, zaak­cep­to­wać regu­la­min i wysłać głos. Ostat­nim eta­pem jest potwier­dze­nie swo­je­go gło­su poprzez klik­nię­cie otrzy­ma­nej wia­do­mo­ści ema­il. Dzię­ku­je­my za każ­dy odda­ny na nas głos!

3. W naszej zakry­stii moż­na nabyć książ­ki mariac­kie, w tym pol­sko-angiel­ską mono­gra­fię nasze­go kościo­ła w for­mie albu­mo­wej Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie. 800 lat histo­rii oraz naj­now­szą publi­ka­cję Baj­ki, opo­wie­ści i legen­dy mariac­kie autor­stwa Ewy Czaczkowskiej.

4. W nad­cho­dzą­cym tygo­dniu wolon­ta­riu­sze gru­py Misja Ukra­ina dzia­ła­ją­cej przy Bazy­li­ce wyjeż­dża­ją na Ukra­inę, gdzie będą pro­wa­dzić reko­lek­cje dla dzie­ci pol­skie­go pocho­dze­nia. Powie­rza­my ich naszej modlitwie.

5. W waka­cyj­ne sobo­ty zapra­sza­my po mszy świę­tej wie­czor­nej na krót­kie pre­zen­ta­cje organowe.

fot. Giovanni Battista Pittoni, ok. 1740–1750, Św. Agnieszka, fot. P. Gąsior