0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

13. Niedziela Zwykła

13. Niedziela Zwykła

1. Przy­po­mi­na­my, że do koń­ca sierp­nia w Bazy­li­ce Mariac­kiej Msze Świę­te są cele­bro­wa­ne w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 o każ­dej peł­nej godzi­nie oraz wie­czo­rem o 18.30. Porzą­dek nie­dziel­ny pozo­sta­je bez zmian.

2. W litur­gii następ­ne­go tygodnia:

• w ponie­dzia­łek – rocz­ni­ca poświę­ce­nia Kate­dry na Wawelu;
• w śro­dę – wspo­mnie­nie bł. Marii Tere­sy Ledó­chow­skiej, dziewicy;
• w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Jana z Dukli, prezbitera;

3. Od Bisku­pa Grze­go­rza Rysia, któ­ry pro­wa­dził na począt­ku maja tego roku wizy­ta­cję kano­nicz­ną naszej wspól­no­ty, otrzy­ma­li­śmy pro­to­kół i wska­za­nia dusz­pa­ster­skie. Prócz potwier­dze­nia dotych­cza­so­wych kie­run­ków roz­wo­ju naszej para­fii, mowa jest w nich o zor­ga­ni­zo­wa­niu wolon­ta­ria­tu w służ­bie cho­rym i ubo­gim, o potrze­bie for­ma­cji dla nowych człon­ków grup para­fial­nych oraz o roz­wa­że­niu postu­la­tu póź­no­wie­czor­nej mszy nie­dziel­nej. Peł­ny tekst pro­to­ko­łu otrzy­ma­ją człon­ko­wie Rady Parafialnej.

4. Trwa reno­wa­cja Wiel­kie­go Ołta­rza naszej Bazy­li­ki, wciąż moż­na nabyć w zakry­stii oko­licz­no­ścio­we cegieł­ki, kalen­da­rze i albu­my w pol­sko-angiel­skiej wer­sji, by wes­przeć ten cel.