0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

14. Niedziela Zwykła

14. Niedziela Zwykła

1. Dziś przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Jana z Dukli. Przy­po­mi­na­my, że do koń­ca sierp­nia w bazy­li­ce Mariac­kiej Msze św. będą cele­bro­wa­ne w dni powsze­dnie od 6 do 11 o każ­dej peł­nej godzi­nie oraz wie­czo­rem o 18.30. Porzą­dek nie­dzie­li pozo­sta­je bez zmian.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
· w śro­dę – świę­to św. Bene­dyk­ta, patro­na Europy;
· w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Bru­no­na Boni­fa­ce­go z Kwerfurtu;
· w pią­tek – wspo­mnie­nie św. pustel­ni­ków Andrze­ja Świe­ra­da i Benedykta;

3. W zakry­stii są już dostęp­ne nowe kalen­da­rze mariac­kie na 2019 rok z wize­run­ka­mi Madon­ny z naszej świą­ty­ni oraz publi­ka­cje poświę­co­ne Bazy­li­ce Mariac­kiej. Zachę­ca­my do naby­cia. Trwa tak­że reno­wa­cja Wiel­kie­go Ołta­rza naszej Bazy­li­ki. Wciąż moż­na nabyć w zakry­stii oko­licz­no­ścio­we cegieł­ki, by wes­przeć ten cel.

4. Bazy­li­ka Mariac­ka oraz Mię­dzy­uczel­nia­ny Insty­tut Muzy­ki kościel­nej w Kra­ko­wie zapra­sza­ją na IV Mariac­ki Festi­wal Orga­no­wy. Zapro­sze­nia dla Para­fian do odbio­ru w zakry­stii. Pierw­szy kon­cert odbę­dzie się w śro­dę 18 lip­ca o godz. 20.00

Zapro­sze­nie Księ­dza Arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędraszewskiego
na Pie­szą Piel­grzym­kę do Częstochowy

Uko­cha­ni Archidiecezjanie!

Po zakoń­czo­nym roku szkol­nym i aka­de­mic­kim przy­szedł czas waka­cji, któ­ry daje nam moż­li­wość do odpo­czyn­ku od codzien­nych obo­wiąz­ków i zadań. W tym cza­sie wie­lu z nas pozo­sta­wi swo­je rodzin­ne stro­ny i wyru­szy w świat, aby podzi­wiać jego pięk­no i odkry­wać, jak wil­ki jest Ten, któ­ry ten świat stwo­rzył. Ser­decz­nie zapra­szam Was do wzię­cia udzia­łu w tego­rocz­nej 38. Pie­szej Piel­grzym­ce Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej na Jasną Górę, któ­ra odbę­dzie się w dniach 6–11 sierp­nia. Piel­grzy­mi z oko­lic Chrza­no­wa, Suchej Beskidz­kiej, Msza­ny Dol­nej, Myśle­nic, Gdo­wa, Nie­po­ło­mic, Ska­wi­ny i Boch­ni wyru­szą po odpra­wio­nych Mszach świę­tych w swo­ich kościo­łach sta­cyj­nych. Uczest­nic­two w pie­szej piel­grzym­ce to za każ­dym razem nowe prze­ży­cie ducho­we. Pod­czas dro­gi jest bowiem czas na spo­tka­nie z Boskim Mistrzem pod­czas Eucha­ry­stii, modli­twy połą­czo­nej czę­sto ze śpie­wem oraz w sakra­men­cie poku­ty i pojednania.

W tym roku do stóp Czar­nej Madon­ny będzie­my piel­grzy­mo­wać pod hasłem „Jeste­śmy napeł­nie­ni Duchem Świę­tym”. Pod­czas kolej­nych dni piel­grzym­ki pra­gnie­my pod­jąć reflek­sję nad naszą rela­cją z Oso­bą Ducha Świę­te­go i Jego dara­mi, jak rów­nież chce­my dostrzec Jego cha­ry­zma­ty i zdol­no­ści, któ­re pozwa­la­ją umie­jęt­nie budo­wać wspól­no­tę i odkry­wać na nowo wła­sną toż­sa­mość chrześcijańską.

W świę­tym cza­sie piel­grzy­mo­wa­nia pra­gnie­my modlić się za Kościół, któ­re­go pro­wa­dzi Duch Świę­ty, za Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, za wszyst­kich bisku­pów i kapła­nów, a tak­że o licz­ne powo­ła­nia do sta­nu duchow­ne­go i zakon­ne­go. Będzie­my tak­że dzię­ko­wać Bogu za dar pon­ty­fi­ka­tu św. Jana Paw­ła II w 40. Rocz­ni­cę Jego wybo­ru na Sto­li­cę Piotrową.

Na naszym piel­grzy­mim szla­ku będzie nam towa­rzy­szyć beaty­fi­ko­wa­na 28 kwiet­nia br. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w kra­kow­skich Łagiew­ni­kach bło­go­sła­wio­na Han­na Chrza­now­ska. Ta świec­ka pie­lę­gniar­ka poka­za­ła swo­im życiem, w jak głę­bo­ką rela­cję ze swo­im Stwór­cą może wejść czło­wiek. Ówcze­sny kar­dy­nał Karol Woj­ty­ła pod­czas Mszy św. pogrze­bo­wej mówił: „Dzię­ku­je­my Bogu za to, że byłaś wśród nas taka, jak byłaś – z tą Two­ją wiel­ką pro­sto­tą, z tym wewnętrz­nym spo­ko­jem, a zara­zem tym wewnętrz­nym żarem.” Ów żar, któ­ry napeł­niał duszę i ser­ce bł. Han­ny, niech udzie­la się wszyst­kim, któ­rzy przez swój udział w piel­grzym­ce pra­gną pogłę­bić swo­ją więź z Bogiem. Niech przy­kład jej świę­te­go życia uświa­do­mi nam, do jak wiel­kich rze­czy został powo­ła­ny każ­dy z nas.

W roku 2018 przy­pa­da set­na rocz­ni­ca odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez naszą Ojczy­znę po 123 latach zabo­rów. Pod­czas pie­szej piel­grzym­ki, prze­mie­rza­jąc kolej­ne kilo­me­try naszej ojczy­stej zie­mi, pole­cać będzie­my Bogu, nasze­mu Ojcu, przez ręce Mat­ki Bożej, losy Pol­ski i Pola­ków. Pra­gnie­my wspól­nie pro­sić Boga, aby­śmy skarb wol­no­ści, któ­rym dane jest nam obec­nie się rado­wać, potra­fi­li zacho­wać w sobie i prze­ka­zać go przy­szłym pokoleniom.

Jesz­cze raz ser­decz­nie zapra­szam Was do wzię­cia udzia­łu w tego­rocz­nej 38. Pie­szej Piel­grzym­ce Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej na Jasną Górę. Niech czas prze­ży­ty na piel­grzy­mim szla­ku pozwo­li wam na nowo odkryć radość wypły­wa­ją­cą z naszej wiary.

Na czas przy­go­to­wań do piel­grzym­ki z ser­ca Wam wszyst­kim, Dro­dzy Sio­stry i Bra­cia błogosławię.

+ Marek Jędra­szew­ski, Metro­po­li­ta Krakowski