0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

15. Niedziela Zwykła

15. Niedziela Zwykła

1. Przy­po­mi­na­my, że przez okres waka­cyj­ny w naszej Bazy­li­ce Mariac­kiej Msze świę­te będą cele­bro­wa­ne w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 o każ­dej peł­nej godzi­nie, oraz wie­czo­rem o godz. 18.30.

2. W tygo­dniu będzie­my przeżywać:
— w ponie­dzia­łek — wspo­mnie­nie św. Bona­wen­tu­ry, bisku­pa i dok­to­ra Kościoła;
— we wto­rek — wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny z Góry Kar­mel. W tym dniu zapra­sza­my na uro­czy­sto­ści odpu­sto­we do Ojców Kar­me­li­tów na ul. Kar­me­lic­kiej  w Kra­ko­wie o godz. 18.00.
— w śro­dę przy­pa­da 9. rocz­ni­ca śmier­ci Jana Kościół­ka, Archi­pre­zbi­te­ra Bazy­li­ki Mariac­kiej w latach 1983 – 1995.

3. Bazy­li­ka Mariac­ka oraz Mię­dzy­uczel­nia­ny Insty­tut Muzy­ki kościel­nej  w Kra­ko­wie zapra­sza­ją na V Mariac­ki Festi­wal Orga­no­wy. W naj­bliż­szy wto­rek tj. 16.07.2019 r. o godz. 20.00 wystą­pi Capel­la Marial­lis naszej Bazy­li­ki pod batu­tą Krzysz­to­fa Michał­ka. Na orga­nach usły­szy­my Witol­da Zalew­skie­go, orga­ni­stę Kate­dry Wawel­skiej. Kolej­ny festi­wa­lo­wy kon­cert odbę­dzie się w  czwar­tek 18.07.2019 r.  o godz. 20.00, pod­czas któ­re­go zagra dla nas Filip Pres­se­isen oraz zaśpie­wa Mar­cin Wasi­lew­ski-Kruk, kan­tor Bazy­li­ki Mariac­kiej.  Zapro­sze­nia dla para­fian na kon­cer­ty są do odbio­ru w zakrystii.

4. W zakry­stii są dostęp­ne publi­ka­cje poświę­co­ne Bazy­li­ce oraz pra­sa kato­lic­ka. Trwa tak­że reno­wa­cja Wiel­kie­go Ołta­rza naszej bazy­li­ki oraz budo­wa nowych orga­nów wiel­kich. Wciąż moż­na nabyć w zakry­stii oko­licz­no­ścio­we cegieł­ki, by wes­przeć te cele.