0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

16. Niedziela Zwykła

16. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii tygodnia:

• Dzi­siaj przy­pa­da świę­to św. Marii Magdaleny.
Przez cały tydzień zachę­ca­my do modli­twy w inten­cji Misjo­na­rzy, zaś ofia­ra­mi do ozna­czo­nych skar­bon w Bazy­li­ce moż­na wes­przeć dzie­ła misyj­ne w ramach aka­cji orga­ni­zo­wa­nej przez MIVA Polska.
• w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Bry­gi­dy, zakon­ni­cy, patron­ki Europy;
• we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Kin­gi, dziewicy
• w śro­dę świę­to św. Jaku­ba, apo­sto­ła; kie­row­cy i podró­żu­ją­cy czczą św. Krzysztofa;
W tym dniu na godz. 20.00 zapra­sza­my do Bazy­li­ki na kolej­ny kon­cert w ramach IV Mariac­kie­go Festi­wa­lu Orga­no­we­go z udzia­łem zna­ko­mi­tych muzy­ków: Wil­ly Ippo­li­to z Fran­cji na orga­nach, Anna Śli­wa skrzyp­ce oraz Joan­na Solec­ka na kla­we­sy­nie. Szcze­gó­ły na pla­ka­tach i ulotkach.
• w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Joachi­ma i Anny, rodzi­ców NMP;
Msza świę­ta odpu­sto­wa w Kole­gia­cie św. Anny o godz. 19.30;

2. Dusz­pa­ster­stwo Rodzin Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej zapra­sza w śro­dę od 17.00−20.00 na pik­nik rodzin­ny pod Okno Papie­skie na ul. Fran­cisz­kań­skiej 3, w ramach obcho­dów 50-lecia ogło­sze­nia ency­kli­ki Huma­nae Vitae. Szcze­gó­ły na plakatach.

3. Trwa reno­wa­cja Wiel­kie­go Ołta­rza naszej Bazy­li­ki, Bóg zapłać za skła­da­ne na ten cel ofia­ry. Wciąż moż­na nabyć w zakry­stii oko­licz­no­ścio­we cegieł­ki, kalen­da­rze na rok 2019 oraz naj­now­sze publi­ka­cję o naszej bazy­li­ce i jej dzwonach.

4. Dziś przy Bazy­li­ce kwe­stu­ją wolon­ta­riu­sze Mało­pol­skie­go Inte­gra­cyj­ne­go Sto­wa­rzy­sze­nia Kul­tu­ral­no-Oświa­to­we­go nie­wi­do­mych. Zachę­ca­my do wspar­cia ich dzieła.