0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

16. Niedziela Zwykła

16. Niedziela Zwykła

1. Przy­po­mi­na­my, że przez okres waka­cyj­ny w naszej Bazy­li­ce Msze Świę­te będą cele­bro­wa­ne w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 o każ­dej peł­nej godzi­nie, oraz wie­czo­rem o godz. 18.30.

2. W tygo­dniu będzie­my przeżywać:
‑w ponie­dzia­łek — świę­to św. Marii Mag­da­le­ny. Msze Świę­te będą cele­bro­wa­ne przy Jej ołtarzu,
‑we wto­rek — świę­to św. Bry­gi­dy, patron­ki Europy
‑w śro­dę — wspo­mnie­nie św. Kin­gi, dzie­wi­cy,
‑w czwar­tek — świę­to św. Jaku­ba Apo­sto­ła oraz wspo­mnie­nie św. Krzysz­to­fa patro­na kierowców.
W tym dniu wspól­no­ta „Chry­stus w Sta­rym Mie­ście” zapra­sza na Mszę Św. o godz. 18.30 a następ­nie na Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu zaty­tu­ło­wa­ną „Zaowo­cuj”, nawią­zu­ją­cą do 15 roz­dzia­łu Ewan­ge­lii św. Jana Apostoła.
‑w pią­tek — wspo­mnie­nie św. Joachi­ma i Anny. Msze Świę­te będą cele­bro­wa­ne przy ich ołtarzu.

3. Bazy­li­ka Mariac­ka oraz Mię­dzy­uczel­nia­ny Insty­tut Muzy­ki kościel­nej w Kra­ko­wie zapra­sza­ją na V Mariac­ki Festi­wal Orga­no­wy. W naj­bliż­szy wto­rek tj. 23.07.2019 r. o godz. 20.00 wystą­pi Han­na Dys na orga­nach oraz Maria Peruc­ka na skrzyp­cach. Kolej­ny festi­wa­lo­wy kon­cert odbę­dzie się w pią­tek 26.07.2019 r. o godz. 20.00, pod­czas któ­re­go zagra dla nas Roman Peruc­ki na orga­nach oraz na fle­cie Łukasz Dłu­gosz.  Zapro­sze­nia dla para­fian na kon­cer­ty są do odbio­ru w zakrystii.

4. Bóg zapłać za dzi­siej­sze ofia­ry na reno­wa­cję Ołta­rza Wiel­kie­go. W zakry­stii są do naby­cia oko­licz­no­ścio­we cegieł­ki na ten cel. Rów­nież w zakry­stii moż­na nabyć publi­ka­cje poświę­co­ne Bazy­li­ce Mariac­kiej oraz pra­sę katolicką.

5. ZAPROSZENIE METROPOLITY KRAKOWSKIEGO MARKA JĘDRASZEWSKIEGO NA PIESZĄ PIELGRZYMKĘ NA JASNĄ GÓRĘ:

Uko­cha­ni Archidiecezjanie!

Waka­cje to czas dany czło­wie­ko­wi przez Boga po to, aby zre­ge­ne­ro­wał on wyczer­pa­ny pra­cą orga­nizm, aby zebrał myśli i dał chwi­le wytchnie­nia swo­je­mu umy­sło­wi. Wie­lu z Was wyru­szy w świat, aby pozna­wać i odkry­wać miej­sca i kra­jo­bra­zy, któ­re będą dosłow­nie zapie­rać dech w pier­siach, pozo­sta­ną na dłu­go w pamię­ci i któ­re pomo­gą doświad­czyć, jak wiel­ki jest Pan Bóg – Stwór­ca świata.
Ze swej stro­ny zapra­szam wszyst­kich Was do wzię­cia udzia­łu w tego­rocz­nej 39. Pie­szej Piel­grzym­ce Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej na Jasną Górę. Wyrusz­my wspól­nie na szlak, aby przez wędrów­kę po pol­skiej zie­mi dzię­ko­wać Panu Bogu za to, że cały czas trosz­czy się o każ­de­go z nas. Dzię­ki codzien­ne­mu ubo­ga­ca­niu same­go sie­bie przez nowe doświad­cze­nia, pogłę­bia­niu tre­ści naszej wia­ry oraz otwie­ra­niu się na dru­gie­go czło­wie­ka sta­je­my się auten­tycz­ny­mi świad­ka­mi naszej wia­ry. Celem nasze­go piel­grzy­mo­wa­nia będzie Jasno­gór­ska Kapli­ca z cudow­nym obra­zem Mat­ki Bożej – Kró­lo­wej naszej Ojczy­zny. Przez ręce naszej Mat­ki pole­cać będzie­my wszyst­kie inten­cje osób piel­grzy­mu­ją­cych do Jej stóp oraz inten­cje tych, któ­rzy będą ducho­wo łączyć się z pątnikami.
W tym roku będzie­my piel­grzy­mo­wać pod hasłem „W mocy Boże­go Ducha”. To Duch Świę­ty, któ­ry dzia­ła w Koście­le umac­nia wszyst­ko to, co dobre w naszych ser­cach, aby­śmy dając dobro z sie­bie, zawsze otrzy­my­wa­li sto­kroć wię­cej. Tak dzia­ła Pan Bóg, któ­ry jest hoj­ny, łaska­wy i boga­ty w miło­sier­dzie. Oso­ba Ducha Świę­te­go, szcze­gól­nie nam bli­ska przez hasło tego­rocz­nej piel­grzym­ki, zosta­ła uwy­pu­klo­na przez św. Jana Paw­ła II, któ­ry przed czter­dzie­stu laty, pod­czas swo­jej pierw­szej piel­grzym­ki do Ojczy­zny tak wołał pod­czas homi­lii wygło­szo­nej w trak­cie Mszy św. spra­wo­wa­nej na ówcze­snym pla­cu Zwy­cię­stwa: „I wołam, ja, syn pol­skiej zie­mi, a zara­zem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głę­bi tego tysiąc­le­cia, wołam w przed­dzień Świę­ta Zesła­nia, wołam wraz z Wami wszyst­ki­mi: Niech zstą­pi Duch Twój! Niech zstą­pi Duch Twój! I odno­wi obli­cze zie­mi. Tej Ziemi!”
Ser­decz­nie Was zapra­szam do wzię­cia udzia­łu w Pie­szej Piel­grzym­ce Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej na Jasną Górę. Niech czas wędrów­ki do ducho­wej sto­li­cy naszej Ojczy­zny ubo­ga­ci Was samych i całą naszą Archi­die­ce­zję – ducho­wy­mi dara­mi i łaska­mi pły­ną­cy­mi od Pana Boga, któ­ry nie­ustan­nie czu­wa i umac­nia swój lud.
Na cały trud piel­grzy­mo­wa­nia z ser­ca błogosławię.

       x Marek Jędraszewski

                                                                        Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Krakowski

Szcze­gó­ły doty­czą­ce piel­grzym­ki znaj­dzie­my w gablo­tach infor­ma­cyj­nych i stro­nie internetowej.