0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

16. Niedziela Zwykła

16. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Szy­mo­na z Lipnicy;
-w pią­tek – świę­to św. Marii Magdaleny;
-w sobo­tę – świę­to św. Bry­gi­dy, zakon­ni­cy, patron­ki Europy.

2. Przy­po­mi­na­my, że w cza­sie waka­cyj­nym Msze świę­te w tygo­dniu odpra­wia­ne są od 6.00 do 11.00 – o peł­nych godzi­nach, oraz wie­czo­rem o godz. 18.30. A w tygo­dniu od godz. 6.00 do 19.00 trwa posłu­ga w Sakra­men­cie Pojednania. 

3. Orga­ni­za­to­rzy Pie­szej Piel­grzym­ki Kra­kow­skiej – Wspól­no­ty II Śród­miej­skiej ser­decz­nie zapra­sza­ją na tego­rocz­ną, już 42. Piel­grzym­kę na Jasną Górę w dniach 6 – 11 sierp­nia. Bliż­sze infor­ma­cje na stro­nie inter­ne­to­wej pielgrzymki.

4. W zakry­stii moż­na nabyć pamiąt­ko­wą cegieł­kę prze­zna­czo­ną na cele dobro­czyn­ne, utrzy­ma­nie chrze­ści­jań­skiej spu­ści­zny kościo­ła Mariac­kie­go i jego ducho­wo-kul­tu­ro­we­go dzie­dzic­twa. War­tość cegieł­ki z moty­wem mariac­kim, na któ­rą skła­da się m.in. tor­ba, album o koście­le oraz arty­ku­ły piśmien­ne, wyno­si 100 zł. Zachę­ca­my do naby­cia cegieł­ki i wspar­cia naszych dzia­łań, jak rów­nież do pamiąt­ko­we­go wpi­su w księ­dze darczyńców.

5. Wszyst­kim prze­ży­wa­ją­cym czas waka­cji i urlo­pów życzy­my bez­piecz­ne­go i owoc­ne­go wypo­czyn­ku. Niech to będzie rów­nież czas odno­wie­nia i pogłę­bie­nia wię­zi z Bogiem.