0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

16. Niedziela Zwykła

16. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii tygodnia:

•  dzi­siaj – wspo­mnie­nie św. Bry­gi­dy, zakon­ni­cy, patron­ki Europy;
Przez cały tydzień zachę­ca­my do modli­twy w inten­cji Misjo­na­rzy, zaś ofia­ra­mi do ozna­czo­nych skar­bon w Bazy­li­ce moż­na wes­przeć dzie­ła misyj­ne w ramach aka­cji orga­ni­zo­wa­nej przez MIVA Polska.
•  w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Kin­gi, dziewicy;
•  we wto­rek  – świę­to św. Jaku­ba, apo­sto­ła; kie­row­cy i podró­żu­ją­cy czczą św. Krzysztofa;
Na godz. 20.00 zapra­sza­my do Bazy­li­ki na kolej­ny kon­cert w ramach Mariac­kie­go Festi­wa­lu Orga­no­we­go z udzia­łem z udzia­łem pol­skich muzy­ków – Bog­da­na Narlo­cha (orga­ny) i Roma­na Gry­nia (trąb­ka) – szcze­gó­ły na pla­ka­tach i ulotkach;
•  w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Joachi­ma i Anny, rodzi­ców NMP;
Msza świę­ta odpu­sto­wa w Kole­gia­cie św. Anny o godz. 19.30;
•  w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Marty;

2. W czwar­tek po Mszy świę­tej wie­czor­nej zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, któ­rą popro­wa­dzi mło­dzież ze wspól­no­ty Chry­stus w Sta­rym Mieście.

3. W ostat­nim cza­sie ofia­ra­mi do skar­bon wspie­ra­li­śmy Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski – zebra­no kwo­tę 1.996zł  zł. Za wszel­kie ofia­ry skła­da­my ser­decz­ne Bóg zapłać.

4.  Metro­po­li­ta kra­kow­ski abp Marek Jędra­szew­ski zapra­sza w następ­ny week­end na obcho­dy pierw­szej rocz­ni­cy ŚDM Kra­ków 2016…

(…)Zapra­szam przede wszyst­kim Was, dro­dzy mło­dzi przy­ja­cie­le, któ­rzy dawa­li­ście i wciąż daje­cie wspa­nia­łe świa­dec­two wię­zi z Chry­stu­sem Panem. Zapra­szam wszyst­kich, któ­rzy wzię­li odpo­wie­dzial­ność za dzie­ło Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży: para­fie, któ­re gości­ły mło­dych piel­grzy­mów, komi­te­ty orga­ni­za­cyj­ne, wspól­no­ty zakon­ne, któ­re wspie­ra­ły przy­go­to­wa­nia swo­ją modli­twą, wolon­ta­riu­szy, bez któ­rych nie­moż­li­we było­by przy­go­to­wa­nie Dni. Zapra­szam wszyst­kich, któ­rzy chcą się włą­czyć w to wiel­kie dzięk­czy­nie­nie Kościo­ła kra­kow­skie­go.(…)” – szcze­gó­ły na pla­ka­tach i w internecie.