0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

17. Niedziela Zwykła

17. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu obcho­dzić będziemy:
— we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Igna­ce­go z Loyoli;
— w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Alfon­sa Marii Liguoriego;
— w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Jana Marii Vianney’a.

2. W śro­dę 1 sierp­nia, razem z Metro­po­li­tą Kra­kow­skim, będzie­my modlić się, po wysłu­cha­niu sygna­łu syren alar­mo­wych o godz. 17.00, za pole­głych w Powsta­niu Warszawskim.

3. Rów­nież w śro­dę o godz. 20.00 kolej­ny kon­cert z cyklu Mariac­kie­go Festi­wa­lu Orga­no­we­go. Wystą­pi Paweł Wró­bel z towa­rzy­sze­niem obo­ju, klar­ne­tu i fago­tu. W sobo­tę nato­miast Sio­stry Domi­ni­kan­ki z Gród­ka zapra­sza­ją od godz. 8.00 na bada­nia pozio­mu glu­ko­zy i ciśnie­nia tętniczego.

4. Otrzy­ma­li­śmy podzię­ko­wa­nie za zbiór­ki ofiar przy Bazy­li­ce od Wspól­no­ty Arka — na orga­ni­za­cję waka­cji z Bogiem — nie­ca­łe 4000 zł., a od Mało­pol­skie­go Inte­gra­cyj­ne­go Sto­wa­rzy­sze­nia Kul­tu­ral­no-Oświa­to­we­go Nie­wi­do­mych za zebra­ne ok 1200 zł.

5. W zakry­stii dostęp­ne są nowe kalen­da­rze mariac­kie na 2019 rok, wydaw­nic­twa poświę­co­ne naszej świą­ty­ni oraz cegieł­ki wspar­cia kon­ser­wa­cji Wiel­kie­go Ołta­rza i księ­ga darczyńców.