0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

18. Niedziela Zwykła

18. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu obcho­dzić będziemy:
— w ponie­dzia­łek – Prze­mie­nie­nie Pań­skie, odpust w pobli­skim koście­le Ojców Pija­rów o godz. 19.00 będzie cele­bro­wał Archi­pre­zbi­ter Bazy­li­ki Mariackiej;
— w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Dominika;
— w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Tere­sy, patron­ki Europy;
— w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Wawrzyńca;
— w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Kla­ry; nowen­na przed 825. rocz­ni­cą Jej uro­dzin odby­wa się codzien­nie o godz. 17.00 w koście­le Sióstr Kla­ry­sek przy Grodz­kiej, w czwar­tek nabo­żeń­stwo popro­wa­dzi Archi­pre­zbi­ter Mariacki.

2. W ponie­dzia­łek po mszy na Wzgó­rzu Wawel­skim, wyru­szy po raz kolej­ny Die­ce­zjal­na Piel­grzym­ka do Czę­sto­cho­wy. Piel­grzy­mów będzie­my pozdra­wiać przed naszą świą­ty­nią ok. godz. 10.00.

3. W śro­dę o godz. 20.00 w ramach IV Mariac­kie­go Festi­wa­lu Orga­no­we­go kon­cer­to­wać będą Maria Bar­ce­wicz i Agniesz­ka Kaczmarek-Bialic.

4. Za tydzień na każ­dej mszy świę­tej będzie­my roz­wa­żać o wiel­kiej war­to­ści abs­ty­nen­cji podej­mo­wa­nej w róż­nych inten­cjach, a w tym roku według zachę­ty Bisku­pów, szcze­gól­nie za Ojczyznę.

5. W zakry­stii dostęp­ne są nowe kalen­da­rze mariac­kie na 2019 rok, wydaw­nic­twa poświę­co­ne naszej świą­ty­ni oraz cegieł­ki wspar­cia kon­ser­wa­cji Wiel­kie­go Ołta­rza i księ­ga darczyńców.