0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

18. Niedziela Zwykła

18. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łek 1 sierp­nia – wspo­mnie­nie św. Alfon­sa Marii Ligu­orie­go, bisku­pa i dok­to­ra Kościo­ła. W tym dniu o godz. 17.00 w naszej bazy­li­ce odbę­dzie się uro­czy­sta Msza świę­ta z oka­zji rocz­ni­cy wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go. Eucha­ry­stii będzie prze­wod­ni­czył ks. Arcy­bi­skup Marek Jędraszewski.
-w czwar­tek – wspo­mnie­nie świę­te­go Jana Marii Vian­neya, kapłana;
-w sobo­tę –  świę­to Prze­mie­nie­nia Pańskiego.

2. To już ostat­nie dni przed Pie­szą Piel­grzym­ką na Jasną Górę, któ­ra odbę­dzie się w dniach 6 – 11 sierp­nia. Bliż­sze infor­ma­cje na stro­nie inter­ne­to­wej pielgrzymki.

3. W zakry­stii moż­na nabyć pamiąt­ko­wą cegieł­kę prze­zna­czo­ną na cele dobro­czyn­ne, utrzy­ma­nie chrze­ści­jań­skiej spu­ści­zny kościo­ła Mariac­kie­go i jego ducho­wo-kul­tu­ro­we­go dzie­dzic­twa. War­tość cegieł­ki z moty­wem mariac­kim, na któ­rą skła­da się m.in. tor­ba, album o koście­le oraz arty­ku­ły piśmien­ne, wyno­si 100 zł. Zachę­ca­my do naby­cia cegieł­ki i wspar­cia naszych dzia­łań, jak rów­nież do pamiąt­ko­we­go wpi­su w księ­dze darczyńców.

4. Bar­dzo pra­gnie­my przy­po­mnień i uwraż­li­wić na spra­wę stro­jów w jakich przy­cho­dzi­my do kościo­ła. Czas upa­łów sprzy­ja cho­dze­niu w luź­nych i ską­pych ubra­niach. Ale pamię­taj­my, że ubra­nie w jakim przy­cho­dzi­my do kościo­ła i na Eucha­ry­stię powin­no być god­ne tego miejsca. 

5. Wszyst­kim prze­ży­wa­ją­cym czas waka­cji i urlo­pów życzy­my bez­piecz­ne­go i owoc­ne­go wypo­czyn­ku. Niech to będzie rów­nież czas odno­wie­nia i pogłę­bie­nia wię­zi z Bogiem.