0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

18. Niedziela Zwykła

18. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii będzie­my przeżywać:
• we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Domi­ni­ka; w para­fii św. Flo­ria­na pogrzeb zmar­łe­go nagle ks. Mar­ka Leśnia­ka o godz. 11.00;
• w śro­dę – świę­to św. Tere­sy od Krzy­ża, patron­ki Europy;
• w czwar­tek — świę­to św. Wawrzyńca;
• w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Klary.

2. Kolej­ny kon­cert trwa­ją­ce­go w naszej bazy­li­ce Mariac­kie­go Festi­wa­lu Orga­no­we­go odbę­dzie się we wto­rek 8 sierp­nia o godz. 20.00. Będzie­my słu­chać orga­ni­sty Kate­dry Oliw­skiej Roma­na Peruc­kie­go i skrzy­pacz­ki Marii Peruckiej.

3. W sierp­niu podej­mu­je­my zwy­cza­jo­wy post od alko­ho­lu, do któ­re­go zachę­ca­my wszyst­kich wiernych!

4. Odpo­wia­da­jąc na rok­rocz­ną proś­bę orga­ni­za­to­rów die­ce­zjal­nej Piel­grzym­ki do Czę­sto­cho­wy nasza para­fia prze­ka­za­ła ponad 9 tys. zł. na rzecz ubez­pie­cze­nia piel­grzy­mów, któ­rzy dziś z Wawe­lu wyru­sza­ją na pąt­ni­czy szlak.

5. Wciąż są dostęp­ne w zakry­stii cegieł­ki na rzecz trwa­ją­cej reno­wa­cji Wiel­kie­go Ołta­rza Bazy­li­ki oraz albu­my z foto­gra­fia­mi jej wnętrza.

6. Ze wzglę­du na powta­rza­ją­ce się w naszym koście­le kra­dzie­że przed­mio­tów kul­tu kapli­ca św. Anto­nie­go pozo­sta­nie na co dzień, poza spra­wo­wa­ny­mi tam nabo­żeń­stwa­mi, zamknięta.