0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

19. Niedziela Zwykła

19. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii będzie­my przeżywać:
• w ponie­dzia­łek – świę­to NMP Kalwaryjskiej;
• we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Mak­sy­mi­lia­na; pod­czas mszy o godz. 18.30 będzie­my modlić się wraz z arty­sta­mi i uczest­ni­ka­mi festi­wa­lu muzy­ki sakral­nej – Musi­ca Divi­na. Po mszy zapra­sza­my na kon­cert, w któ­re­go reper­tu­arze będą „Daw­ne ody do Mat­ki Bożej”;
• w śro­dę – uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP — wszyst­kich Kra­ko­wian i Gości ser­decz­nie zapra­sza­my do świę­to­wa­nia z nami odpu­stu para­fial­ne­go według nie­dziel­ne­go porząd­ku nabo­żeństw; o godz. 18.30 mszę świę­tą w bazy­li­ce cele­bro­wał będzie Metro­po­li­ta Kra­kow­ski Arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski; razem z nami pod­czas mszy o godz. 11.15 będą modlić się przed­sta­wi­cie­le Sto­wa­rzy­sze­nia Insty­tu­tu Dzie­dzic­twa, a o godz. 13.00 uczest­ni­cy tra­dy­cyj­nej piel­grzym­ki z Bronowic;
• w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Jac­ka, zało­ży­cie­la kra­kow­skie­go kon­wen­tu oo. Domi­ni­ka­nów. W pobli­skiej świą­ty­ni przy ul. Sto­lar­skiej mszę o godz. 12.00 cele­bro­wał będzie Archi­pre­zbi­ter bazy­li­ki Mariac­kiej. W naszym koście­le o godz. 15.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go wraz z modli­twa­mi za zmarłych;
• w sobo­tę – w ramach przy­go­to­wa­nia ducho­we­go do Jubi­le­uszu 50-lecia koro­na­cji obra­zu MB Czę­sto­chow­skiej w bazy­li­ce oraz przed 100-leciem odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści zapra­sza­my na mszę wie­czor­ną i nabo­żeń­stwo w kapli­cy Mat­ki Bożej;

2. W uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia nasza para­fial­na wspól­no­ta PanA­MA zor­ga­ni­zu­je kier­masz przed bazy­li­ką. Będzie moż­na wspo­móc ich wyjazd na ŚDM oraz zosta­wić inten­cje, któ­re zabio­rą ze sobą na spo­tka­nie z Ojcem Świętym.

3. W czwar­tek o godz. 20.00 kolej­ny kon­cert z cyklu Mariac­kie­go Festi­wa­lu Organowego.

4. W następ­ną nie­dzie­lę odbę­dzie się V Ogól­no­pol­ska Piel­grzym­ka Czci­cie­li Boże­go Miło­sier­dzia do Łagiew­nik. Mszy o godz. 15.20 prze­wod­ni­czył będzie Metro­po­li­ta Kra­kow­ski Arcy­bi­skup Marek Jędraszewski.