0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

19. Niedziela Zwykła

19. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łek 8 sierp­nia – wspo­mnie­nie św. Domi­ni­ka, prezbitera;
-we wto­rek – świę­to św. Tere­sy Bene­dyk­ty od Krzy­ża, dzie­wi­cy i męczen­ni­cy, patron­ki Euro­py; w Cen­trum Dia­lo­gu i Modli­twy w Oświę­ci­miu obcho­dy 80-lecia męczeń­skiej śmier­ci Św. Teresy;
‑w śro­dę – świę­to św. Waw­rzyń­ca dia­ko­na i męczennika;
-w czwar­tek –  wspo­mnie­nie św. Kla­ry, dziewicy;
-w sobo­tę – świę­to Naj­święt­szej Pan­ny Kal­wa­ryj­skiej.  

2. Przy­go­to­wu­je­my się do uro­czy­sto­ści odpu­sto­wej w naszej para­fii, któ­ra odbę­dzie się w ponie­dzia­łek 15.08, pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że z racji uro­czy­stej sumy odpu­sto­wej o godz. 18:30 w tym dniu nie będzie w naszej bazy­li­ce Mszy Świę­tej o godz. 20:00. 

3. Bar­dzo pra­gnie­my przy­po­mnień i uwraż­li­wić na spra­wę stro­jów w jakich przy­cho­dzi­my do kościo­ła. Czas upa­łów sprzy­ja cho­dze­niu w luźnych
i ską­pych ubra­niach. Ale pamię­taj­my, że ubra­nie w jakim przy­cho­dzi­my do kościo­ła i na Eucha­ry­stię powin­no być god­ne tego miejsca. 

4. Wszyst­kim prze­ży­wa­ją­cym czas waka­cji i urlo­pów życzy­my bez­piecz­ne­go i owoc­ne­go wypo­czyn­ku. Niech to będzie rów­nież czas odno­wie­nia i pogłę­bie­nia wię­zi z Bogiem.