0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

19. Niedziela Zwykła

19. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Mak­sy­mi­lia­na Marii Kol­be­go, pre­zbi­te­ra i męczen­ni­ka, msza św. w inten­cji naszej Ojczy­zny o godz. 11.00;
‑we wto­rek – Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP – uro­czy­sto­ści odpu­sto­we w naszej parafii;
*Suma odpu­sto­wa o godz. 10.00 odpra­wio­na zosta­nie w inten­cji krakowian;
* o godz. 13.00 modlić się będą z nami uczest­ni­cy tra­dy­cyj­nej piel­grzym­ki z Bro­no­wic wraz ze swo­im ks. pro­bosz­czem oraz przed­sta­wi­cie­le Kra­kow­skiej Kon­gre­ga­cji Kupieckiej;
* o godz. 18.30 mszy św. prze­wod­ni­czył będzie Ks. Arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski, Metro­po­li­ta Krakowski;
* Mszy św. o godz. 20.00 w tym dniu nie będzie;
-w czwar­tek – świę­to św. Jac­ka, pre­zbi­te­ra, patro­na archi­die­ce­zji krakowskiej;
-w waka­cje w cią­gu tygo­dnia msze św. w bazy­li­ce wg porząd­ku waka­cyj­ne­go tj. 6.00 do 11.00 co godzi­nę oraz wie­czor­na o godz. 18.30. W waka­cyj­ne sobo­ty zapra­sza­my po mszy św. wie­czor­nej na krót­kie pre­zen­ta­cje organowe.

2. Para­fia Mariac­ka wyróż­nio­na zosta­ła naj­wyż­szą euro­pej­ską nagro­dą za kon­ser­wa­cję ołta­rza Wita Stwo­sza — Nagro­dą Euro­pa Nostra 2023.  Obec­nie trwa gło­so­wa­nie na Nagro­dę Publicz­no­ści. Ser­decz­nie zachę­ca­my do odda­wa­nia gło­sów na ołtarz Wita Stwo­sza na stro­nie vote​.euro​pa​no​stra​.org. Szcze­gó­ły na plakacie.

3. W naszej zakry­stii moż­na nabyć książ­ki mariac­kie, w tym pol­sko-angiel­ską mono­gra­fię nasze­go kościo­ła w for­mie albu­mo­wej Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie. 800 lat histo­rii, publi­ka­cję Baj­ki, opo­wie­ści i legen­dy mariac­kie oraz kalen­darz mariac­ki na 2024 rok. 

4. Infor­mu­je­my, że kon­ty­nu­uje­my dzia­ła­nia przy koro­nie kró­lew­skiej. W związ­ku z tym zamon­to­wa­ne zosta­ły pode­sty robo­cze na całej igli­cy wie­ży wyższej.

fot. Giovanni Battista Pittoni, ok. 1740–1750, Zwiastowanie, fot. P. Gąsior