0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

2. Niedziela Adwentu

2. Niedziela Adwentu

1. Zapra­sza­my na rora­ty, któ­re cele­bru­je­my przez cały Adwent od ponie­dział­ku do sobo­ty o godz. 7.00.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
• w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Jana od Krzyża;
• w pią­tek – 49. rocz­ni­ca koro­na­cji obra­zu MB Czę­sto­chow­skiej w bazy­li­ce Mariac­kiej. O godz. 15.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go z modli­twa­mi za zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach;
• w sobo­tę — Mszą św. o godz. 18.30 roz­pocz­nie­my rocz­ne przy­go­to­wa­nie do 50. rocz­ni­cy koro­na­cji iko­ny MB, któ­re będzie kon­ty­nu­owa­ne przez cały rok w sobo­tę przy­pa­da­ją­cą po 15 dniu mie­sią­ca. Zapra­sza­my do wspól­nej modlitwy.

3. Cari­tas Pol­ska pro­wa­dzi dorocz­ną akcję: Wigi­lij­ne Dzie­ło Pomo­cy Dzie­ciom. Świe­ce i opłat­ki na stół wigi­lij­ny oraz kalen­darz z wido­kiem na Wiel­ki Ołtarz roz­pro­wa­dza­ją Sio­stry w zakry­stii, a mło­dzież gru­py PANAMA wspo­ma­ga ich pra­cę w kruch­cie kościoła.

4. W następ­ną nie­dzie­lę odbę­dzie się kolej­na Wigi­lia dla bez­dom­nych i potrze­bu­ją­cych na Ryn­ku Głów­nym. W imie­niu Arcy­brac­twa Miłosierdzia
i innych orga­ni­za­to­rów ser­decz­nie zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w tym wyda­rze­niu. Od śro­dy nato­miast w naszej para­fii, przy współ­udzia­le Sióstr Ducha­czek, w koście­le św. Toma­sza będą odby­wać się reko­lek­cje dla osób bez­dom­nych połą­czo­ne z prze­ka­za­niem im naj­po­trzeb­niej­szych pro­duk­tów. Pra­gną­cy wes­przeć to dzie­ło mogą zło­żyć ofia­ry do skarbon.