0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

2. Niedziela Adwentu

2. Niedziela Adwentu

1. Zapra­sza­my na rora­ty, któ­re cele­bru­je­my przez cały Adwent w dni powsze­dnie  o godz. 7.00.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
— dziś – XIX Dzień modli­twy i pomo­cy mate­rial­nej Kościo­ło­wi na Wscho­dzie. Przez cały tydzień do ozna­czo­nych skar­bon w bazy­li­ce moż­na skła­dać ofia­ry na ten cel;
— w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Łucji;
— w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Jana od Krzy­ża. O godz. 18.00 adwen­to­we nie­szpo­ry chó­ral­ne pro­wa­dzo­ne przez zespół Cap­pel­la Marialis;

3. Cari­tas Pol­ska pro­wa­dzi dorocz­ną akcję: Wigi­lij­ne Dzie­ło Pomo­cy Dzie­ciom. Świe­ceopłat­ki na stół wigi­lij­ny oraz kalen­darz ścien­ny roz­pro­wa­dza­ją nasze sio­stry Sera­fit­ki w zakry­stii, a mło­dzież z gru­py FIAT wspo­ma­ga ich pra­cę w kruch­cie kościoła.