0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

2. Niedziela Wielkanocna — Miłosierdzia Bożego

2. Niedziela Wielkanocna — Miłosierdzia Bożego

1. W roz­po­czę­tym tygodniu:
— dziś — prze­ży­wa­jąc świę­to Miło­sier­dzia Boże­go oraz roz­po­czy­na­jąc kolej­ny Tydzień Miło­sier­dzia zapra­sza­my o godz. 15.00 do modli­twy Koron­ką w kapli­cy adoracji;
— w czwar­tek – uro­czy­stość św. Woj­cie­cha. W koście­le na Ryn­ku Głów­nym suma odpu­sto­wa ku czci św. Woj­cie­cha o godz. 15.15;
— w sobo­tę – świę­to św. Mar­ka. W pobli­skim koście­le rek­to­ral­nym uro­czy­sto­ści odpu­sto­we. W naszych modli­twach pole­caj­my księ­dza arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go, któ­ry tego dnia obcho­dzi imieniny.

2. Infor­mu­je­my, że w związ­ku z epi­de­mią wiru­sa COVID-19:
— zmie­nia się od jutra mak­sy­mal­na licz­ba osób w miej­scach kul­tu reli­gij­ne­go. Od 20 kwiet­nia w świą­ty­niach będzie mogła prze­by­wać jed­na oso­ba na 15 m² powierzch­ni. Wg tej zasa­dy w koście­le Mariac­kim jed­no­cze­śnie będzie mogło modlić się 110 osób;
— ser­decz­nie zapra­sza­my do modli­twy i udzia­łu w sakra­men­tach świę­tych, zara­zem zazna­cza­jąc, że obo­wią­zu­ją do odwo­ła­nia w kościo­łach obostrze­nia o uży­wa­niu przez wier­nych masek-chu­s­tek-sza­li­ków zakry­wa­ją­cych nos i usta. Pro­si­my usil­nie wszyst­kich o zacho­wa­nie koniecz­nej izo­la­cji i dystan­su w cza­sie modli­twy. Chroń­my sie­bie i innych przed zara­że­niem. Powrót do nor­mal­no­ści będzie moż­li­wy dopie­ro po zakoń­cze­niu epidemii;
— w bazy­li­ce spo­wia­da­my codzien­nie od 6:00–19:00, a w nie­dzie­le w cza­sie Mszy świę­tych. Peni­ten­tów zobo­wią­zu­je­my do uży­wa­nia przy­go­to­wa­nych pły­nów odka­ża­ją­cych dło­nie i powierzch­nie zewnętrz­ne kon­fe­sjo­na­łów. Zale­ca­my rów­nież przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. wyłącz­nie na rękę.