0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

2. Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego

2. Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego

1. Prze­ży­wa­jąc dzi­siaj świę­to Miło­sier­dzia Boże­go oraz roz­po­czy­na­jąc kolej­ny Tydzień Miło­sier­dzia zapra­sza­my o godz. 15 do modli­twy Koron­ką w kapli­cy adoracji.
Do ozna­czo­nych skar­bon w Bazy­li­ce moż­na skła­dać ofia­ry na rzecz ofiar kon­flik­tu w Syrii, przede wszyst­kim w Alep­po. Za wszel­kie ofia­ry skła­da­my ser­decz­ne Bóg zapłać.

2. W litur­gii roz­po­czy­na­ją­ce­go się tygo­dnia będzie­my przeżywać:
• w ponie­dzia­łek – uro­czy­stość św. Woj­cie­cha, bisku­pa i męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Pol­ski. Uro­czy­sto­ści odpu­sto­we w koście­le św. Woj­cie­cha na Ryn­ku – o godz. 15.15 msza z uczcze­niem reli­kwii, o 20.00 msza pod prze­wod­nic­twem Archi­pre­zbi­te­ra Mariac­kie­go Księ­dza Dariu­sza Rasia, o 21.37 msza Szpi­ta­la Domowego.
• we wto­rek – świę­to św. Mar­ka, ewan­ge­li­sty. Odpust w pobli­skim koście­le św. Mar­ka, o godz. 18.30 mszy będzie tam prze­wod­ni­czył pasterz naszej Archi­die­ce­zji – arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski, któ­re­go z oka­zji imie­nin szcze­gól­nie pole­ca­my modli­twom wier­nych. Tak­że we wto­rek o 19.00 wspól­no­ta „PANAMA” zapra­sza mło­dzież lice­al­ną oraz stu­den­tów na kolej­ne spo­tka­nie przy­go­to­wu­ją­ce do Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w 2019 r przy Pla­cu Mariac­kim 7.
• w czwar­tek – po Mszy o 18.30 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pro­wa­dzo­na przez mło­dzież ze wspól­no­ty „CHRYSTUSSTARYM MIEŚCIE” oraz gościn­nie zespół „Nie­Ma­Go­Tu”.
• w sobo­tę – świę­to św. Kata­rzy­ny ze Sie­ny, dzie­wi­cy i dok­to­ra Kościo­ła, patron­ki Europy.

3. W zakry­stii są dostęp­ne oko­licz­no­ścio­we różań­ce z logo Bazy­li­ki. Zachę­ca­my też do wspar­cia kon­ser­wa­cji Wiel­kie­go Ołta­rza i naby­wa­nia cegie­łek. Do każ­dej z nich dołą­czo­no upominek.