0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

2. Niedziela Wielkanocna

2. Niedziela Wielkanocna

1.W roz­po­czę­tym tygodniu:

- dziś — prze­ży­wa­jąc świę­to Miło­sier­dzia Boże­go oraz roz­po­czy­na­jąc kolej­ny Tydzień Miło­sier­dzia zapra­sza­my o godz. 15 do modli­twy Koron­ką w kapli­cy adoracji;
— w ponie­dzia­łek – świę­to św. Kata­rzy­ny Sie­neń­skiej. W koście­le na Ryn­ku Głów­nym suma odpu­sto­wa ku czci św. Woj­cie­cha o godz. 18.00. W bazy­li­ce Para­fial­ny Dzień Cho­re­go. Na Mszę o godz. 10.00 z udzie­le­niem sakra­men­tu namasz­cze­nia cho­rych zapra­sza­my szcze­gól­nie cho­rych para­fii i Klub Senio­ra. Obcho­dzić będzie­my Dzień męczeń­stwa ducho­wień­stwa pol­skie­go w cza­sie II woj­ny świa­to­wej. Roz­po­czy­na się też nowen­na przed uro­czy­sto­ścią św. Stanisława;
‑we wto­rek — litur­gicz­na uro­czy­stość św. Woj­cie­cha. Roz­pocz­nie­my nabo­żeń­stwa majo­we, któ­re będzie­my odpra­wiać przez cały mie­siąc o godz. 18.00;
— w czwar­tek — wspo­mnie­nie św. Atanazego;
‑w pią­tek — uro­czy­stość NMP Kró­lo­wej Pol­ski. Msze św. w porząd­ku niedzielnym;
‑w sobo­tę — wspo­mnie­nie św. Flo­ria­na. W pobli­skiej bazy­li­ce przy pla­cu Matej­ki uro­czy­sto­ści odpu­sto­we oraz Msza św. w int. kra­ko­wian i strażaków;
‑w następ­ną nie­dzie­lę – o godz. 11.15 Msza w int. zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych. Na Mszę św. o 18.30 cele­bro­wa­ną przez arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go, Metro­po­li­tę Kra­kow­skie­go, zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy matu­rzy­stów mia­sta Kra­ko­wa;

2. W ostat­nim cza­sie naszy­mi ofia­ra­mi wspieraliśmy:
— Cen­trum Jana Paw­ła II – 7.294 zł
— utrzy­ma­nie Gro­bu Pań­skie­go w Jero­zo­li­mie — 2.170 zł
— bied­nych i potrze­bu­ją­cych przez skła­da­nie Jał­muż­ny Wiel­ko­post­nej – 15.092 zł
— Uni­wer­sy­tet Papie­ski Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie – 5.256 zł
Za wszel­kie ofia­ry skła­da­my ser­decz­ne Bóg zapłać.