0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

2. Niedziela Wielkiego Postu

2. Niedziela Wielkiego Postu

1. W tym tygodniu:
— dzi­siej­sza nie­dzie­la obcho­dzo­na jest jako Dzień Modli­twy, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rza­mi. Poprzez ofia­ry skła­da­ne do ozna­ko­wa­nych skar­bon w bazy­li­ce moż­na wes­przeć Dzie­ło Pomo­cy Ad Gen­tes;
— dziś i w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu Gorz­kie Żale o godz. 17.30, a w piąt­ki o godz. 17.30 Dro­ga Krzy­żo­wa;
— w następ­ną nie­dzie­lę – po Mszy o godz. 13.00 zapra­sza­my na Medy­ta­cje wiel­ko­post­ne w wyko­na­niu Pani Mag­da­le­ny Markiewicz.

2. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że przy bazy­li­ce Mariac­kiej roz­po­czę­ła swo­ją dzia­łal­ność nowa wspól­no­ta — Róża Różań­co­wa NOVUM zło­żo­na z pra­cow­ni­ków świec­kich Para­fii. Z oka­zji 700-lecia kon­se­kra­cji kościo­ła i nad­cho­dzą­ce­go 800-lecia para­fii 20 osób modli się codzien­nie w naszych inten­cjach i za dzie­ła para­fial­ne. Przy para­fii jest to już dru­ga wspól­no­ta żywe­go różań­ca. Pierw­szą sta­no­wią od dzie­się­cio­le­ci nasi wier­ni para­fia­nie. Dzię­ku­je­my Bogu za ich obo­wiąz­ko­wość i wspar­cie naszych spraw apo­stol­stwem modlitwy!

3. W zakry­stii moż­na nabyć baran­ki wiel­ka­noc­ne Cari­tas oraz publi­ka­cje mariackie.

4. Od 29 mar­ca do 2 kwiet­nia w bazy­li­ce odby­wać się będą reko­lek­cje wiel­ko­post­ne. Popro­wa­dzi je Woj­ciech Węgrzy­niak – wykła­dow­ca aka­de­mic­ki, bibli­sta, dusz­pa­sterz i reko­lek­cjo­ni­sta. Temat reko­lek­cji brzmi: Dla głod­nych.

5. Jak infor­mu­je Kato­lic­ka Agen­cja Infor­ma­cyj­na: nie­mal dokład­nie 15 lat temu, 9 mar­ca 2005 r. Epi­sko­pat Pol­ski, w ślad za instruk­cja­mi Sto­li­cy Apo­stol­skiej, jed­no­gło­śnie przy­jął sta­no­wi­sko, wedle któ­re­go dopusz­cza się moż­li­wość przyj­mo­wa­nia Komu­nii świę­tej na rękę. Jesz­cze przed wykry­ciem pierw­sze­go przy­pad­ku koro­na­wi­ru­sa w Pol­sce, prze­wod­ni­czą­cy KEP abp Sta­ni­sław Gądec­ki, 28 lute­go, zachę­cił w komu­ni­ka­cie ducho­wień­stwo i wier­nych do zacho­wa­nia zwięk­szo­nej ostroż­no­ści, a w przy­pad­ku zagro­że­nia do poin­for­mo­wa­nia o „moż­li­wo­ści przyj­mo­wa­nia na ten czas Komu­nii świę­tej ducho­wej lub na rękę”.