0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

2. Niedziela Wielkiego Postu

2. Niedziela Wielkiego Postu

1. W naj­bliż­szą sobo­tę będzie­my prze­ży­wać Uro­czy­stość św. Józe­fa, Oblu­bień­ca NMP. Msze świę­te będą od godz. 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, oraz o godz. 9.00, 10.00 i 11.00. W tym dniu wie­czor­nej Mszy świę­tej o godz. 18.30 prze­wod­ni­czyć będzie Ks. Kar­dy­nał Sta­ni­sław Dzi­wisz. Dobre­mu Bogu za wsta­wien­nic­twem św. Józe­fa pole­cać będzie­my Sto­łecz­ne Kró­lew­skie Mia­sto Kra­ków, oraz zaprzy­jaź­nio­ne mia­sta Lwów i Kijów, a tak­że cały Naród Ukraiński.

2. W Wiel­kim Poście zapra­sza­my na tra­dy­cyj­ne nabo­żeń­stwa pasyj­ne, za udział w któ­rych moż­na uzy­skać łaskę odpu­stu zupełnego:
-w nie­dzie­lę – o godz. 17.30 – Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyjnym;
‑w pią­tek – o godz. 17.30 – Dro­ga Krzy­żo­wa. W naj­bliż­szy pią­tek, wraz ze Wspól­no­tą Chry­stus w Sta­rym Mie­ście będzie­my modlić się szcze­gól­nie o dar poko­ju na Ukrainie.

3. W minio­ną śro­dę odbył się pogrzeb śp. Lidii Rapacz – zmar­łej mamy ks. Pra­ła­ta Zbi­gnie­wa Rapa­cza, sędzie­go Sądu Metro­po­li­tal­ne­go i spo­wied­ni­ka mariac­kie­go. A w czwar­tek poże­gna­li­śmy śp. Marię Rydlo­wą – kustosz Muzeum „Rydlów­ka”, zwią­za­ną moc­no z bazy­li­ką Mariac­ką i para­fią w Bro­no­wi­cach. Zaś w naj­bliż­szy czwar­tek o godz. 12.00 roz­pocz­ną się w bazy­li­ce uro­czy­sto­ści pogrze­bo­we śp. Zofii Gołu­biew – wie­lo­let­niej dyrek­tor Muzeum Naro­do­we­go w Kra­ko­wie. Wszyst­kie Zmar­łe – pole­ca­my Miło­sier­ne­mu Bogu w naszej mariac­kiej modlitwie.

4. Kościół w Pol­sce wspie­ra potrze­bu­ją­cych na sku­tek woj­ny na Ukra­inie w spo­sób zor­ga­ni­zo­wa­ny poprzez dzie­ło Cari­tas. W naszej bazy­li­ce swo­ją jał­muż­nę wiel­ko­post­ną na rzecz cier­pią­cych moż­na skła­dać do skar­bon tak­że przez kolej­ne dni.

5. W Pen­sjo­na­cie Pola — Mariac­kim Cen­trum Wypo­czyn­ko­wo-Rekre­acyj­nym w Bro­no­wi­cach schro­nie­nie znaj­du­ją mat­ki z dzieć­mi oraz oso­by star­sze, któ­re musia­ły ucie­kać z ogar­nię­tej woj­ną Ukra­iny. Obec­nie pomo­cą obję­tych jest oko­ło 25 osób pocho­dzą­cych z Char­ko­wa i Kijo­wa. Uchodź­cy otrzy­ma­li zakwa­te­ro­wa­nie, wyży­wie­nie i opie­kę.  Dodat­ko­wo, na rzecz ukra­iń­skich rodzin prze­by­wa­ją­cych w pen­sjo­na­cie kra­kow­skie Arcy­brac­two Miło­sier­dzia prze­ka­za­ło potrzeb­ne dary.

6. Dziś przy bazy­li­ce Mariac­kiej Sto­wa­rzy­sze­nie Cha­ry­ta­tyw­ne „Dobro­sław” pro­wa­dzi kwe­stę na rzecz lecze­nia i reha­bi­li­ta­cji 11-let­niej Kornelii.

7. W związ­ku z rosną­cą licz­bą uchodź­ców przy­by­wa­ją­cych do Pol­ski, nale­żą­cych do róż­nych chrze­ści­jań­skich Kościo­łów nie­ka­to­lic­kich, Rada Praw­na i Rada ds. Eku­me­ni­zmu Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski przy­go­to­wa­ły PRO MEMORIA doty­czą­ce posług reli­gij­nych udzie­la­nych wier­nym z Kościo­łów i Wspól­not kościel­nych nie­ma­ją­cych peł­nej wspól­no­ty z Kościo­łem kato­lic­kim. Peł­ny tekst dokumentu