0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

2. Niedziela Wielkiego Postu

2. Niedziela Wielkiego Postu

25 lute­go 2024

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-dzi­siej­sza II nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu, zwa­na Ad Gen­tes, w Koście­le w Pol­sce jest od wie­lu już lat dniem Modli­twy, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rza­mi, pamię­taj­my o nich;
‑zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa wiel­ko­post­ne w nie­dzie­le Gorz­kie Żale o godz. 17.30, w piąt­ki Dro­ga Krzy­żo­wa rów­nież o godz. 17.30.

2. Przed­szko­le Sióstr Ser­ca­nek przy Pla­cu Wła­dy­sła­wa Sikor­skie­go w Kra­ko­wie od 1 mar­ca br. roz­po­czy­na rekru­ta­cję na nowy rok szkol­ny, w związ­ku z tym zapra­sza na dzień otwar­ty, któ­ry odbę­dzie się we wto­rek 5 mar­ca o godz. 15.30, szcze­gó­ły na pla­ka­cie w naszej gablo­cie parafialnej.

3. W zakry­stii moż­na zamó­wić inten­cje mszal­ne, a tak­że zaku­pić dewo­cjo­na­lia mariac­kie oraz książ­ki, w tym mono­gra­fię nasze­go kościo­ła w for­mie albu­mo­wej Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie 800 lat histo­rii.

Dominik Estreicher, św. Hieronim i św. Augustyn, po 1782 r.