0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

2. Niedziela Zwykła

2. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
• dziś – w łącz­no­ści z Ojcem Świę­tym Fran­cisz­kiem i całym Kościo­łem kato­lic­kim obcho­dzi­my 104. Świa­to­wy Dzień Migran­ta i Uchodź­cy. Pamię­taj­my w naszych modli­twach o tych, któ­rzy z róż­nych powo­dów szu­ka­ją miej­sca do życia w poko­ju i bezpieczeństwie;
• w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Józe­fa Seba­stia­na Pel­cza­ra. O godz. 15.00 w kapli­cy ado­ra­cji Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go połą­czo­na z wypo­min­ka­mi za zmarłych;
• w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Seba­stia­na; o godz. 18.30 zapra­sza­my do modli­twy pod­czas Mszy Św. a po niej do modli­twy w kapli­cy MB Czę­sto­chow­skiej jako przy­go­to­wa­nie do 50. rocz­ni­cy koro­na­cji iko­ny MB;

2. Trwa w para­fii Mariac­kiej wizy­ta dusz­pa­ster­ska. Jej plan wywie­szo­ny jest w gablo­cie oraz na stro­nie internetowej.

3. Do 20 stycz­nia będą trwać wśród miesz­kań­ców Para­fii Mariac­kiej wybo­ry do Rady Para­fial­nej nowej, trzy­let­niej kaden­cji. Głos będzie moż­na oddać na dostar­czo­nych w cza­sie wizy­ty dusz­pa­ster­skiej kar­tach. Pole­ca­my wszyst­kim wier­nym tro­skę o naszą wspólnotę.

4. Infor­mu­je­my, że 21 stycz­nia w para­fii św. Jana Kan­te­go w Kra­ko­wie-Bro­no­wi­cach odbę­dzie się spo­tka­nie rejo­no­we dla mał­żon­ków oraz wszyst­kich przy­go­to­wu­ją­cych się do mał­żeń­stwa, orga­ni­zo­wa­ne przez Dusz­pa­ster­stwo Rodzin Naszej Archi­die­ce­zji. Spo­tka­nie roz­pocz­nie kon­fe­ren­cja o godz. 19.15, a po niej Msza św. oraz ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu.