0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

2. Niedziela Zwykła

2. Niedziela Zwykła

1. Otrzy­ma­li­śmy miłą wia­do­mość od para­fial­nych piel­grzy­mów na Świa­to­we Dni Młodzieży:
Prze­sy­ła­my ser­decz­nie pozdro­wie­nia z Pana­my, z miej­sco­wo­ści Mona­gril­lo, gdzie prze­by­wa­my obec­nie w ramach Dni w Die­ce­zji. Doświad­cza­my tu ogrom­nej ser­decz­no­ści i gościn­no­ści, a przede wszyst­kim wspól­nie z mło­dzie­żą Pana­my dzie­li­my się rado­ścią naszej wia­ry. Nasi gospo­da­rze dają nam wie­le miło­ści, poka­zu­jąc Kościół otwar­ty na dru­gie­go czło­wie­ka, pełen uśmie­chu i poko­ju. Każ­de­go dnia pamię­ta­my w modli­twie o naszej Mariac­kiej Para­fii, jej dusz­pa­ster­zach, pra­cow­ni­kach, a tak­że wszyst­kich naszych dobro­dzie­jach i przy­ja­cio­łach, powie­rza­jąc Bogu wszyst­kie Wasze intencje.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
‑dziś — w Sank­tu­arium św. Jana Paw­ła II nabo­żeń­stwo eku­me­nicz­ne w tygo­dniu Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan o godz. 15.30;
‑w ponie­dzia­łek  — wspo­mnie­nie św. Agniesz­ki;
‑w czwar­tek — wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka Sale­ze­go, patro­na dziennikarzy;
‑w pią­tek — świę­to Nawró­ce­nia Apo­sto­ła Paw­ła — jedy­na w roku oka­zja,  by w cza­sie poran­nych mszy o godz. 6.00, 6.30, 7.00 i 7.30 nawie­dzić dostęp­ną od zewnątrz bazy­li­ki, w wie­ży dzwo­nów, kapli­cę pod jego wezwa­niem; to rów­nież XIX dzień Isla­mu w Koście­le Kato­lic­kim, a w Klu­bie Inte­li­gen­cji Kato­lic­kiej przy ul. Sien­nej odby­wać się będzie o godz. 18.00 Kolę­do­wa­nie Ekumeniczne;
‑w sobo­tę — wspo­mnie­nie św. Tymo­te­usza i Tytusa.

3. W przy­szłą sobo­tę na kon­cert kolęd w bazy­li­ce zapra­sza orga­ni­sta nasze­go kościo­ła, p. Krzysz­tof Micha­łek wraz z chó­rem Cap­pel­la Maria­lis na godz. 18.00.

4. W dniu wspar­cia ofia­ra­mi kon­ser­wa­cji Wiel­kie­go Ołta­rza i orga­nów kie­ru­je­my wyra­zy naj­głęb­szej wdzięcz­no­ści wobec wszyst­kich, dla któ­rych te dzie­ła są bli­skie oraz god­ne wspar­cia i uwagi.