0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

2. Niedziela Wielkiego Postu

2. Niedziela Wielkiego Postu

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
‑dzi­siej­sza nie­dzie­la obcho­dzo­na jest jako Dzień Modli­twy, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rza­mi. Poprzez ofia­ry skła­da­ne do ozna­ko­wa­nych skar­bon w bazy­li­ce moż­na wes­przeć Dzie­ło Pomo­cy Ad Gen­tes;
‑dziś i w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu Gorz­kie Żale o godz. 17.30, a w piąt­ki o godz. 17.30 Dro­ga Krzyżowa;
-we wto­rek – uro­czy­stość św. Józe­fa. Msze Świę­te w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: od godz. 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, a następ­nie o 9.00, 10.00, 11.00 i 18.30. Wie­czor­ną Eucha­ry­stię odpra­wi ksiądz Arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski. Wraz z naszym Metro­po­li­tą będzie­my modlić się w inten­cji mia­sta Kra­ko­wa oraz wszyst­kich kra­ko­wian;
‑w sobo­tę pod­czas Mszy o godz. 18.30 roz­pocz­nie­my 3‑dniowe Reko­lek­cje Dzie­ła Ducho­wej Adop­cji Dziec­ka Poczę­te­go, któ­re popro­wa­dzi o. Kon­rad Cho­le­wa, Kustosz Sank­tu­arium w Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej; szcze­gó­ły na pla­ka­tach w gablo­tach przy bazy­li­ce. Na zakoń­cze­nie reko­lek­cji w Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go jako kolej­ny przy­sta­nek Litur­gii Sta­cji Mszę św. odpra­wi Arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski, Metro­po­li­ta Krakowski;

2. Na ręce Archi­pre­zbi­te­ra mariac­kie­go wpły­nę­ły nastę­pu­ją­ce podziękowania:
— z Fun­da­cji HCPT Pol­ska za oka­za­ne dobro w trak­cie kwe­sty, pod­czas któ­rej zebra­no ponad 7.300 zł.
— z Fun­da­cji L’Ar­che Wspól­no­ta we Wro­cła­wiu za moż­li­wość zbiór­ki w ubie­głą nie­dzie­lę i zebra­nie 8.250 zł.

3. W zakry­stii moż­na nabyć baran­ki wiel­ka­noc­ne Cari­tas. Zachę­ca­my też do zaku­pu nowo­ści mariac­kich: „Bajek mariac­kich” w adap­ta­cji Ewy Czacz­kow­skiej oraz książ­ki reko­lek­cyj­nej ks. Grze­go­rza Strzel­czy­ka pt. „Kościół. Nie­ła­twa miłość”.