0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

2. Niedziela Zwykła

2. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii roz­po­czy­na­ją­ce­go się tygo­dnia będzie­my przeżywać:
• we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Anto­nie­go, opata.
• w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Józe­fa Seba­stia­na Pel­cza­ra, biskupa.
• w pią­tek o g. 15.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go i wypo­min­ki za zmar­łych w naszej Bazylice
• w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Agniesz­ki, dzie­wi­cy i męczennicy.
• w następ­ną nie­dzie­lę na Mszę o g. 10.00 zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian odwie­dza­nych pod­czas wizy­ty dusz­pa­ster­skiej. Dzię­ku­jąc za wspól­ne spo­tka­nia i modli­twę będzie­my się modlić o potrzeb­ne łaski.

2. W dzień, kie­dy po raz kolej­ny dzie­siąt­ki tysię­cy wolon­ta­riu­szy kwe­stu­je dla Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy i oka­zu­je­my hoj­ność dla tej ini­cja­ty­wy przy­po­mi­na­my sło­wa komu­ni­ka­tu Dyrek­to­ra Cari­tas Pol­ska, ks. Maria­na Sub­o­cza: „Każ­dy, kto dzia­ła na rzecz bliź­nie­go jest god­ny sza­cun­ku. Cari­tas Pol­ska nie podej­mu­je żad­nych dzia­łań prze­ciw­ko Wiel­kiej Orkie­strze Świą­tecz­nej Pomo­cy, nie kon­ku­ru­je z nią ani nie szu­ka porów­nań. Ilość pro­ble­mów spo­łecz­nych i osób potrze­bu­ją­cych zain­te­re­so­wa­nia i wspar­cia w Pol­sce jest ogrom­na. Jest tu miej­sce dla każ­de­go, kto anga­żu­je się w pomoc dla bliź­nie­go. Ape­lu­je­my o sza­cu­nek, wspar­cie i prze­strzeń do dzia­ła­nia dla wszyst­kich ludzi i orga­ni­za­cji dobrej woli oraz o zaprze­sta­nie podzia­łów i kon­fron­ta­cji.” Przy oka­zji, ser­decz­nie dzię­ku­je­my za życz­li­wość oka­za­ną dzie­łom wspie­ra­nym przez wspól­no­tę Mariac­ką. W ostat­nim cza­sie nasi para­fia­nie i goście ofiarowali:
— 6.240 zł na rzecz Sto­wa­rzy­sze­nia Leka­rze Nadziei
— 7.256 zł oraz uży­wa­ny samo­chód na rzecz Boni­fra­ter­skiej Fun­da­cji Dobroczynnej
— 20.800 zł na rzecz pil­nych prac budow­la­nych para­fii pw. Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Pol­ski w Kra­ko­wie. Bóg zapłać!

3. W ramach Mariac­kie­go Festi­wa­lu Orga­no­we­go zapra­sza­my w czwar­tek 19 stycz­nia na godz. 19:30 na kon­cert kolęd w Bazy­li­ce Mariac­kiej. Wśród wyko­naw­ców m.in. pan dr Krzysz­tof Micha­łek – orga­ni­sta w naszej parafii.

4. Trwa w naszej para­fii wizy­ta dusz­pa­ster­ska – jej plan umiesz­czo­ny jest w gablot­kach przy Bazy­li­ce oraz na stro­nie inter­ne­to­wej. W zakry­stii są dostęp­ne kalen­da­rze z repro­duk­cja­mi frag­men­tów Wiel­kie­go Ołta­rza. Jest też wciąż moż­li­wość zamó­wie­nia mszy świę­tych na nowy rok indy­wi­du­al­nych, zbio­ro­wych oraz gregoriańskich.