0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

20. Niedziela Zwykła

20. Niedziela Zwykła

1. W roz­po­czę­tym tygodniu:
‑dziś prze­ży­wa­my Dzień soli­dar­no­ści z miesz­kań­ca­mi Bej­ru­tu. Wspo­ma­ga­jąc poszko­do­wa­nych naszy­mi modli­twa­mi może­my też przez cały tydzień do ozna­czo­nych skar­bon w bazy­li­ce skła­dać ofia­ry na ten cel;
‑w ponie­dzia­łek — świę­to św. Jac­ka, patro­na naszej archi­die­ce­zji i zało­ży­cie­la kra­kow­skie­go kon­wen­tu oo. Dominikanów;
‑w czwar­tek — wspo­mnie­nie św. Ber­nar­da;
‑w pią­tek — wspo­mnie­nie św. Piu­sa X. O godz. 15.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go z modli­twa­mi za zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych w bazylice;
‑w sobo­tę — wspo­mnie­nie NMP Kró­lo­wej.

2. Tydzień temu wspie­ra­li­śmy ofia­ra­mi Sio­stry Domi­ni­kan­ki z Ukra­iny — zebra­no 8.640 zł i 99 euro. Za wszel­kie ofia­ry skła­da­my ser­decz­ne Bóg zapłać.

3. Zachę­ca­my do naby­cia publi­ka­cji wydaw­nic­twa Mariac­kie­go oraz kalen­da­rzy ścien­nych z naszą bazy­li­ką na rok 2021, któ­re dostęp­ne są w zakrystii.